Kasutatud kirjandus

Kirjandus

Alas, R. ja Kaarelson, T. (2007) „Erasektori juhtide teadlikkus, praktika ja suhtumine võrdõiguslikkuse normidesse ning nende edendamisse. Analüüs.“ Estonian Business School, Tallinn.

Albi, K., Laidvee, J., Papp, Ü.-M. ja Sepper, M.-L. (2010) „Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne“. Juura, Tallinn.

Ast, F., Bazalová, V., Doblhoff-Dier, R., El Morabet, I., Rosu, M., Reynolds, L. ja Thomsen, T. (2017) „Faith in Equality: Religion and Belief in Europe. An Equinet Report“. https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/02/wg_religion_report_final_web.pdf

Bazalová, V., Reynolds, L., Lazarova, K., El Morabet, I., Fritz, G., Ilves, A. ja Bartzeliotis, K. (2018) „Fighting Discrimination on the Ground of Age. Discussion Paper“. Equinet Working Group on Equality Law in Practice. https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/03/Age-Discrimination_updated-electronic-1.pdf

Bell, M. (2002) „Anti-Discrimination Law and the European Union“ (Mittediskrimineerimise seadusandlus ja Euroopa Liit). Oxford University Press. New York.

Birtha, M. (2020) „Kuidas mõistlikke abinõusid praktikas rakendada?“ Euroopa Komisjon. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=et&pubId=8341&furtherPubs=yes

Burri, S. ja Schiek, D. (2009) „Multiple Discrimination in EU Law – Opportunities for legal responses to intersectional gender discrimination?“ (Mitmene diskrimineerimine EL õiguses – võimalused õiguspõhisteks vastusteks lõikuvale sooidentiteedi diskrimineerimisele?) The European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Dijk, T. A. (2005a) „Ideoloogia“. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Dijk, T. A. (2005b) „Ideoloogia on kõikjal. Merit Karise intervjuu kriitilise diskursusanalüüsi rajaja Teun Adrianus van Dijkiga“. Sirp, 09.12.2005.

Donlevy, V., Silvera, R. „Kasu ja tasakaal. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele“, Sotsiaalministeerium, 2010.

Eesti Reformierakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ning Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon (2008) Võrdse kohtlemise seaduse eelnõu. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems2&emshelp=true&eid=441412&u=20120618193450

Elizondo-Urrestarazu, J., Bazalová, V., Reynolds, L., El Morabet, I. ja Bartzeliotis, K. (2021) „Reasonable accommodation for persons with disabilities: Exploring challenges concerning its practical implementation. Discussion Paper“. Equinet Working Group on Equality Law in Practice. https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/03/Reasonable-Accommodation-
Disability-Discussion-Paper.pdf

Equinet (2020). „Compendium. Article 14 Cases From The European Court Of Human Rights. 1st March 2017 to 2óth Feb 2019 (2 Years / 37 cases)“. Equality Law Working Group. August 2020. https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/09/Compendium_Art.14-Cases-from-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf

Euroopa Komisjon (2006a) „Eurobarometer. Mental well-being“ (Vaimne heaolu). Mai 2006. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_248_en.pdf

Euroopa Komisjon (2006b) „Võrdsus ja mittediskrimineerimine. Aastaaruanne 2006“.

Euroopa Komisjon. Arvutivõrgus kättesaadav: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1984&langId=et

Euroopa Komisjon (2007) „Tackling Multiple Discrimination – Practices, policies and laws“ (Mitmekordse diskrimineerimise tõkestamine – praktika, poliitika ja õigusaktid).

Euroopa Komisjon (2018a) „Key developments at national level in legislation, case law and policy“. Euroopa Komisjon väljaandes European equality law review. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. Number 2018/1. https://www.equalitylaw.eu/component/edocman/?task=document.viewdoc&id=4639&Itemid=

Euroopa Komisjon (2018b) „Key developments at national level in legislation, case law and policy“. Euroopa Komisjon väljaandes European equality law review. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. Number 2018/2. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law_review_2018_2.pdf

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) ja Euroopa Nõukogu (EN) (2022). „Euroopa võrdse kohtlemise õiguse käsiraamat“. 2018. aasta väljaanne. Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_et.pdf

Farkas, L. (2011) „How to Present a Discrimination Claim. Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives“ (Kuidas esitada diskrimineerimiskaebust.

Käsiraamat hüvitistest EL mitte-diskrimineerimise direktiivides) Euroopa Komisjon, juuli 2011. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf

Fredman, S. (2005) „Changing the Norm: Positive Duties in Equal Treatment Legislation“ (Muutes normi: Positiivsed kohustused võrdse kohtlemise seadusandluses). Oxford Legal Studies Research Paper No. 3/2006. Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 12, lk. 369–398. Arvutivõrgus kättesaadav: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893943

Hardwick, J., Mastroianni, P., Søbstad, M., Polák, P., Bos, B., Čavlović, M., Wieslander Blücher, C., Bova, M., Kitson, M. Ja Fitzpatrick, A. (2014) „Positive Action Measures. The Experience Of Equality Bodies. An Equinet Report“. https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/07/positive_action_measures_final_with_cover.pdf

Lawson, A. ja Waddington, L. (2009) „Disability and non-discrimination law in the European Union. An analysis of disability discrimination law within and beyond the employment field“. (Puue ja mittediskrimineerimise seadusandluse Euroopa Liidus. Puude alusel diskrimineerimise seadusandluse analuus tööhõive sektoris ja mujal) European Network of Legal Experts in the non-discrimination field. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4393&langId=en

Leppik, K. (2009) „Politseikool võrdsustas naised meestega“. Postimees, 28.07.2009.

Liu, K. ja O’Cinneide, C. (2019) „European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. The ongoing evolution of the case-law of the Court of Justice of the European Union on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC. A legal analysis of the situation in EU Member States“. Komisjoni Õigus- ja Tarbijaküsimuste Peadirektoraat, november 2019. https://www.equalitylaw.eu/downloads/5009-the-ongoing-evolution-of-the-case-law-of-the-court-of-justice-of-the-european-union-on-directives-2000-43-ec-and-2000-78-ec-pdf-766-kb

Makkonen, T. (2002) „Multiple, Compound and Intersectional Discrimination. Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore“ (Mitmene, mitmekordne ja lõikuv diskrimineerimine. Tuues kõige marginaliseeritumate kogemused esile). Institute for Human Rights, Åbo Akademi University.

Makkonen, T. (2007) „Judges Online: E-õppe kursus kohtunike suutlikkuse tõstmiseks. Õppematerjal diskrimineerimisvastase regulatsiooni kohta“. International Organization for Migration (IOM). Arvutivõrgus kättesaadav: http://iom.fi/images/stories/publications/books/jo_training_material_est_web.pdf

Makkonen, T. (2010) „Equal in Law, Unequal in Fact. Racial and ethnic discrimination and the legal response thereto in Europe“. (Võrdne seaduses, ebavõrdne tegelikkuses. Rassiline ja etniline diskrimineerimine ja seaduspõhised vastused sellele Euroopas) Doktoritöö. Helsinki ülikool.

Malisianou, C., Bogárdi, D., Lazarova, K., Röbstorf, S., Reynolds, L. ja Bazalová, V. (2016) „Fighting Discrimination on the Ground of Race and Ethnic Origin. Discussion Paper“. Equinet Working Group on Equality Law in Practice. https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/05/equinet_discussion_paper_final_-_web-2-1.pdf

Maruste, R. (2004) „Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse“. Juura, Tallinn.

Mustola, K. ja Vanhala, A. (2004) „Seksuaalivähemmistöjä koskevan kyselyn tuloksia“ (Seksuaalvähemusi puudutava küsitluse tulemused). Rmt: Lehtonen, J. ja Mustola, K. (toim) „Eihän heterotkaan kerro…“ Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04 („Heterod ei ütle ju …“ Seksuaalsuse ja sooidentiteedi piiride märkimine töökohal. ESF uuringute aruanded 2/04). Tööministeerium, Helsinki.

Paris, K. Rait Maruste: ainult seadused diskrimineerimist ära ei hoia. Intervjuu. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www2.tai.ee/TSO/TSO/www.sm.ee/est/HtmlPages/IntervjuuRaitMarustega/$file/Intervjuu%20Rait%20Marustega.pdf

Pitt, G. (2009) „Genuine Occupational Requirements“ (Määravad kutsenõuded). Academy of European Law, Trier, 27–28. aprill 2009. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.era-comm.eu/oldoku/Adiskri/05_Occupational_requirements/2009_Pitt_EN.pdf

Raudsepp, A., Kotter, L. (toim.) „Homoseksuaalsus. Juhend õpetajatele ja noortenõustajatele“. ÜRO Rahvastikufond. Arvutivõrgus kättesaadav: http://raulpage.org/koolitus/homoseksuaalsus.html

Rorive, I. (2009) „Proving Discrimination Cases – the Role of Situation Testing“ (Tõestades diskrimineerimise kaasusi – olukorra testimise roll). Migration Policy Group and the Swedish Centre For Equal Rights. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=230

Schindlauer, D. (2018) „Using the concept of harassment in national anti-discrimination legislation as a tool in combating hate speech?“ Euroopa Komisjon väljaandes European equality law review. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. Number 2018/2. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law_review_2018_2.pdf

Sepper, M-L (koost) (2010) „Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest“. Sotsiaalministeerium.

Thompson, N. (2003) „Promoting equality. Challenging discrimination and oppression“ (Edendades võrdsust. Esitades väljakutse diskrimineerimisele ja rõhumisele) 2. väljaanne. Palgrave Macmillan.

Valk, A. (2003) „Identiteet“. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.

Waddington, L. ja Broderick, A. (2018) „European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. Combatting disability discrimination and realising equality. A comparison of the UN CRPD and EU equality and non-discrimination law“. Euroopa Komisjoni Õigus- ja Tarbijaküsimuste Peadirektoraat, oktoober 2018. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/combatting_disabiliy_discrimination.pdf

Whittle, R. (2002) The Framework Directive for Equal treatment in employment and occupation: an analysis from a disability rights perspective. (Töö- ja ametikohal võrdse kohtlemise raamdirektiiv: analüüs puuetega inimeste õiguste seisukohalt) 27 E.L.Rev, June 2002: 323.

ÜRO Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee (1994). General comment 5. Persons with disabilities (Üldmärkus nr 5. Puuetega inimesed).

Xenidis, R. ja Masse-Dessen, H. (2018) „Positive action in practice: some dos and don’ts in the field of EU gender equality law“. Euroopa Komisjon väljaandes European equality law review. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. Number 2018/2. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law_review_2018_2.pdf

 

Õigusaktid

Eesti

Ametiühingute seadus. RT I, 12.11.2021, 13.

Avaliku teenistuse seadus. RT I, 22.12.2021, 37.

Eesti Vabariigi põhiseadus. RT I, 15.05.2015, 2.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus. RT I, 22.03.2022, 13.

Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS). RT I, 08.12.2021, 20.

Haldusmenetluse seadus. RT I, 13.03.2019, 55.

Inimgeeniuuringute seadus. RT I, 13.03.2019, 64.

Karistusseadustik. RT I, 28.04.2022, 27.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus. RT I, 28.04.2022, 6.

Riikliku pensionikindlustuse seadus. RT I, 18.02.2022, 7.

Soolise võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise voliniku ja kantselei põhimäärus. RT I 2010, 33, 170.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus. RT I, 22.12.2021, 38.

Sotsiaalhoolekande seadus. RT I, 28.04.2022, 9.

Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine, sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrus nr 13. RTL 2002, 14, 180.

Töölepingu seadus (TLS). RT I, 31.03.2022, 10.

Töötajate usaldusisiku seadus. RT I, 12.11.2021, 18.

Võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS). RT I, 22.10.2021, 11.

Õiguskantsleri seadus (ÕKS). RT I, 26.05.2020, 11.

 

Euroopa

Nõukogu direktiiv 97/80/EÜ, 15. detsember 1997, soolise diskrimineerimise juhtude tõendamiskohustuse kohta (ELT L 14, 20.1.1998, lk 6–8)

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele nr R (2000) 4 roma/mustlaslaste haridusest Euroopas (Recommendation No R (2000) 4 to member states on the education of Roma/Gypsy children in Europe). 3.02.2000.

Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv 2000/43/EÜ (29. juuni 2000), millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte, sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22).

Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv 2000/78/EÜ (27. novembri 2000), millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16).

Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv 2004/113/EÜ (13. detsembri 2004) meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (EÜT L 373, 21.12.2004, lk 37).

Euroopa Ühenduse Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ (19. november 2008), renditöö kohta (ELT L 327, 5.12.2008, lk 9).

 

Õiguspraktika

Eesti

Riigikohtu halduskolleegium (RKHKo), 3-3-1-42-08 (20.10.2008).

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (RKPJKo), 3-4-1-12-10 (07.06.2011).

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (RKPJKo), 5-19-42 (18.12.2022).

Riigikohtu üldkogu (RKÜKo), 3-3-1-47-03 (10.12.2003).

Riigikohtu üldkogu (RKÜKo), 5-19-29/38 (15.03.2022)

Tartu Halduskohus, 3-14-164/38 (10.10.2014)

 

Teised riigid

Riia regionaalne kohus, kaasus nr 04386004, C 20203. Viidatud väljaandes: Commission staff working document accompanying the Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation. Impact Assessment. (Komisjoni töötajate töödokument, mis kaasneb ettepanekule Nõukogu direktiiviks usu või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni alusel võrdse kohtlemise printsiibi rakendamisest) SEC(2008) 2180 (2.07.2008).

Rootsi ülemkohtu kaasus T 2100-05 HomO v. Restaurang Fridhem Handelsbolag (28. märts 2006). Viidatud väljaandes: Numhauser-Henning, A. (2007) Country report on measures to combat discrimination (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC) (Riigi aruanne diskrimineerimise vastastest meetmetest (Direktiivid 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ)). Rootsi, seisuga 8. jaanuar 2007. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.migpolgroup.com/public/docs/125.Sweden_DiscriminationCountryReport_EN_01.07.pdf

Poola, Varssavi regionaalkohus, V Ca 3611/14, 18. november 2015. Viidatud väljaandes: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) ja Euroopa Nõukogu (EN) (2022). Euroopa võrdse kohtlemise õiguse käsiraamat. 2018. aasta väljaanne. Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_et.pdf

 

Euroopa ja maailm

Belcacemi and Oussar vs. Belgium (kaebus nr. 37798/13), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus, (11.07.2017).

Blom, Lindgren et al vs. Rootsi (kommunikatsiooni nr 191/1985), ÜRO inimõiguste komitee arvamus (4.04.1988).

C-13/05 Sonia Chacón Navas v Eurest Colectividades SA. Euroopa Liidu Kohtu lahend (16.03.2006).

C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV (10.07.2008).

C-81/12, Asociaţia Accept v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (25.04.2013)

C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD versus Komisia za zashtita ot diskriminatsia (16.07.2015)

C-130/75, Vivien Prais v Council (27.10.1976)

C-157/15, Samira Achbita & Centrum v. G4S (14.03.2017)

C-188/15 Asma Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v. Micropole SA (14.03.2017)

C-190/16, Werner Fries versus Lufthansa CityLine GmbH (5.07.2017)

C-193/17, Cresco Investigation GmbH versus Markus Achatzi (22.01.2019)

C-258/15, Gorka Salaberria Sorondo v Academia Vasca de Policía y Emergencias (15.11.2016)

C-267/12 Frédéric Hay vs Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (12.12.2013)

C-270/16, Carlos Enrique Ruiz Conejero versus Ferroser Servicios Auxiliares SA ja Ministerio Fiscal (18.01.2018)

C-286/12 Euroopa Komisjon vs. Ungari (6.11.2012)

C-303/06 S. Coleman v Attridge Law and Steve Law. Euroopa Liidu Kohtu lahend (17.07.2008).

C‑335/11, HK Danmark, kes esindab Jette Ring’i versus Dansk almennyttigt Boligselskab ja C‑337/11, HK Danmark, kes esindab Lone Skouboe Werge’t versus Dansk Arbejdsgiverforening, kes esindab Pro Display A/S‑i (ühendatud) (11.04.2013)

C-356/12, Wolfgang Glatziel vs Freistaat Bayern (22.05.2014)

C-354/13, Fag og Arbejde (FOA) v Kommunernes Landsforening (18.12.2014)

C-363/12, Z versus A Government department ja The Board of management of a community school (18.03.2014)

C-395/15, Mohamed Daouidi versus Bootes Plus SL jt (1.12.2016)

C-407/98, Katarina Abrahamsson and Leif Anderson v Elisabet Fogelqvist (6.07.2000)

C-415/10, Galina Meister v. SPeech Design Carrier Systems GmbH (19.04.2012)

C-416/13 Mario Vital Pérez v. Ayuntamiento Oviedo (13.11.2014)

C-447/09 Reinhard Prigge and Others v. Deutsche Lufthansa AG (13.09.2011)

C‑501/12 kuni C‑506/12, C‑540/12 ning C‑541/12 (ühendatud), Thomas Specht and Others v Land Berlin and Bundesrepublik Deutschland (19.06.2014)

C-528/13, Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang (29.04.2015)

C-668/15, Jyske Finans A/S versus Ligebehandlingsnævnet (6.04.2017)

Çam v Turkey (kaebus nr. 51500/08), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (23.02.2016).

Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal, (kaebus nr. 17484/15), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (25.07.2017).

Confederazione Generale Italiana del Lavoro vs. Itaalia, kaebus nr 91/2013, Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee D.H. and others v Chech Republic (kaebus nr. 57325/00), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus
(13.11.2007).

Danning vs. Madalmaad (kommunikatsiooni nr 180/1984), ÜRO inimõiguste komitee arvamus (9.04.1984).

Ebrahimian v. France (kaebus nr. 64846/11), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (26.11.2015)

Engel ja teised versus Holland (kaebused nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (8.06.1976).

Enver Şahin v. Turkey (kaebus nr. 23065/12), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (30.01.2018).

Eweida and Others v. the United Kingdom (kaebused nr. 48420/10, 36516/10, 51671/10 ja 59842/10), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (15.01.2013).

Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) v. Norway, 2. juuli 2013, Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee Horváth and Kiss v. Hungary (kaebus nr. 11146/11), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (29.01.2013)

Interights v. Croatia, 30. märts 2009, Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee Karnel Singh Bhinder vs. Kanada (kommunikatsiooni nr 208/1986), ÜRO inimõiguste komitee arvamus (28.11.1989).

Phull v. France (kaebus nr. 35753/03), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (11.01.2005)

S.A.S. v. France (kaebus nr. 43835/11), Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus (1.07.2012)

Ostukorv