3. lisa

Diskrimineerimise keeld rahvusvahelistes õigusaktides

Inimõigustealased lepingudKeelatud diskrimineerimise alusedSuletud või avatud diskrimineerimis-aluste kataloogÕigused, valdkond, olukorrad
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (arvutivõrgus kättesaadav: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=est), art 2Rass, keel, nahavärvus, sugu, usuline, poliitiline või muu veendumus, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, varanduslik, seisuslik või muu seisundAvatudKõik valdkonnad, mida peetakse inimõigusteks ja põhivabadusteks
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (RT II, 1993, 10/11, 11), art 2Rass, nahavärvus, sugu, keel,
usutunnistus, poliitilised või muud tõekspidamised, rahvuslik või
sotsiaalne päritolu, varanduslik seisund, sünd või mõni muu asjaolu
AvatudPaktis sätestatud õigused
ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt (RT II 1993, 10, 13), art 2Rass, nahavärvus, sugu, keel, religioon, poliitilised või muud tõekspidamised, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, varanduslik seisund, sünd või mõni muu asjaoluAvatudPaktis nimetatud õigused: majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurialased õigused
ÜRO rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (RT II 1995, 5, 30)Rass, nahavärvus, sugukondlik (põlvnemine), rahvuslik või etniline päritolu SuletudPoliitika, majandus-, sotsiaal-, kultuuri- või mis tahes muu ühiskondliku elu valdkond
ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (RT II 1995, 5, 31)SuguSuletudKõik inimõigused ja põhi-vabadused kõigis valdkondades
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (RT II 1996, 11, 34; RT II 2000, 11, 57), art 14Sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisundAvatudKonventsiooni põhitekstis või lisaprotokollides kajastatud õigused ja vabadused
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT 2007/C 303/01), art 21Sugu, rass, nahavärvus, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetilised omadused, keel, usutunnistus või veendumused, poliitilised või muud arvamused, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus või seksuaalne sättumusSuletudKeelatud on igasugune diskrimineerimine põhiõiguste kasutamisel
ÜRO lapse õiguste konventsioon (RT II 1996, 16, 56), art 2Lapse või tema vanema või seadusliku hooldaja rass, nahavärv, sugu, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, kodakondsus, etniline või sotsiaalne päritolu, varanduslik seisund, puue või sünnipära või muud tingimusedAvatudAlla 18-aastaste konventsiooniga sätestatud õigused ja vabadused
Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta (RT II 2000, 15, 93), art ERass, nahavärvus, sugu, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, tervis, kuulumine rahvusvähemusse, sünnipära või muu selline tegurAvatudHartas nimetatud sotsiaalsed õigused
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (RT II, 04.04.2012, 6), art 5Isikuid, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne,
intellektuaalne või meeleline vaegus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel
SuletudÜhiskonnaelus osalemine

Lisaks tabelis toodud õigusaktidele on oluline juhtida tähelepanu sellele, et vähemusrühmade osalemisvõimalusi avalikus elus ja tööturul tagatakse ka muude õiguslike ja poliitiliste meetmetega. Näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitlev konventsioon nr 111 (RT II 2005, 17, 51) kohustab liitunud liikmesriike ellu viima poliitikat, mis edendab võrdseid võimalusi ja võrdset kohtlemist tööl ja kutsealal ning on suunatud diskrimineerimise kaotamisele.

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on aga 2004. aastal vastu võtnud soovituse vaimse tervise häiretega isikute inimõiguste ja inimväärikuse kaitse kohta ning selle selgitava memorandumi. Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioon (RT II 1996, 40, 154) seab aga üldnõuded rahvusvähemuste lõimumisele, pidades silmas eesmärki, et rahvusvähemustesse kuuluvatel ühiskonnaliikmetel oleksid põlisrahvaste esindajatega võrdsed võimalused osalemiseks ühiskonnaelus ja tööturul.

Ostukorv