Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on 2009. aastal loodud sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon.

Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon aastaks 2025 on, et Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused ning andmekaitse ja digitaalõigused. Oleme Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste olukorrast Eestis. Oleme ÜRO pagulasameti UNHCR partnerid Eestis.

Inimõiguste keskust juhib nõukogu, mis esindab ühiskonna mitmekesisust. Igapäevast tegevust juhib juhataja Egert Rünne.

Partnerid

Oleme registreeritud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti põhiõiguste platvormis.

Eesti Inimõiguste Keskus on 2014. aastast ÜRO Pagulasameti rakenduspartner Eestis. Aitame Eestis olevatel varjupaigataotlejatel ja pagulastel enda inimõigusi kaitsta.

Võrgustikud

Eesti Inimõiguste Keskus kuulub Eestis ja rahvusvaheliselt võrgustikesse, mis aitavad meie eesmärke saavutada.

Eesti Inimõiguste Keskus on järgnevate rahvusvaheliste võrgustike liige:

Eesti Inimõiguste Keskus kuulub Eestis järgmistesse võrgustikesse:

Oleme allkirjastanud mitmekesisuse kokkuleppe, mida koordineerime.

Eesti Inimõiguste Keskusel on 2014. aastast ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus konsultatiivstaatus. See annab võimaluse osaleda ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu ja selle allasutuste korraldatud üritustel, sealhulgas osaleda vaatlejana ÜRO inimõiguste nõukogu istungitel, esitada kirjalikke märkusi ja muud.

Teeme koostööd oma ala parimate ekspertidega, samuti aitavad meid mitmed praktikandid.

Raamatupidamisteenust osutab Financista OÜ.

Inimesed

Nõukogu

Katrin Merike Nyman-Metcalf

Paloma Krõõt Tupay

Jevgeni Krištafovitš

Toomas Käbin

Klemens Arro

Märt Väljataga

Strateegia

Kinnitatud Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu poolt 25. jaanuaril 2021

 

Missioon: Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti.

Visioon 2025: Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

Põhimõtted
 • Lähtume oma tegevuses sellest, mille nimel ise töötame.
 • Lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist.
 • Oleme parimad selles, mida teeme.
 • Sekkume targalt, kui näeme selleks vajadust.
 • Meie kommunikatsioon on inimõigustel tuginev ja täpne.
 • Ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad.
EIKil on aastatel 2021–2025 kaks strateegilist eesmärki:

Eesmärk 1: Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud.
Eesmärk 2: Iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

EESMÄRKTULEMUSMÕÕDIK 2025
Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud.
Mitmekesisuse väärtustamisega on loodud eeldused võrdseteks võimalusteks.- laieneb mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik 
- kasvab mitmekesisuse märgise omanike arv 
- mitmekesisuse võrgustiku liikmed osalevad aktiivselt koolitustel 
- kasvab ürituste arv mitmekesisuse päeva tähistamisel
- mitmekesisuse ja kaasatuse valdkond on rahastatud erinevatest allikatest
Diskrimineerimise ja inimõiguste teemadele on tähelepanu juhitud ja konkreetseid murekohti lahendatud  strateegilise hagelemise abil.- tegeletud on vähemalt kolme strateegilise kaasusega aastas
- kasvab advokaatide ja juristide arv, kes huvituvad koostööst strateegilise hagelemise raames 
- iga strateegilise kaasuse jaoks on tegevus- ja kommunikatsiooniplaan koos kaasuse rahastamiseks vajalike annetustegevustega
- olemas on veebipõhine tööriist potentsiaalsetele strateegilise hagelemise klientidele testimaks, kas nende kaasuse puhul on tegu diskrimineerimisega 
Tagatud on tõhus ja kvaliteetne õigusabi varjupaigataotlejatele ja pagulastele.- pakutud on esmast õigusnõustamist enamikule Eestis varjupaika palunud inimestele
- tegeletud on vähemalt viie strateegilise kaasusega aastas
- valdkond on rahastatud erinevatest allikatest
Suurendatud on iga inimese turvatunnet, võideldes ühiskonnas leviva vaenuga.- läbi on viidud baasuuring vaenukuritegude levikust Eestis 
- olemas on püsiv rahastus vaenukõne ja vaenukuritegude vastu võitlemiseks
Iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. 
Inimõiguste alane teadlikkus on paranenud.- kasvab inimeste osakaal, kes teavad, mis on inimõigused (vähemalt 70%) 
- igal teisel aastal on ilmunud aruanne “Inimõigused Eestis”
- igal teisel aastal on ilmunud avaliku arvamuse uuring LGBTQ teemadel.
- sisend on antud igale poliitikaalgatusele ja eelnõule, mille osas on pädevus ja võimekus
- Inimõiguste giidi platvormi külastatakse rohkem
Üle Eesti on kokku toodud inimesed ja organisatsioonid, kelle jaoks on inimõiguste eest seismine oluline.- inimõiguste saadikute programm on toimiv - võrgustik vähemalt 15 saadikuga 9 maakonnas
- vabatahtlike tagasiside näitab, et nad saavad aru oma ülesannetest
- püsiannetajaid on 200 ja annetuste aastane summa katab EIKi kaudsed kulud
- võrdse kohtlemise võrgustik töötab aktiivselt
- infokanalitel on 14 000 regulaarset jälgijat
- kodulehe külastatavus on aastast aastasse tõusnud
Inimõiguste keskuse kompetents ja tegevushaare on suurenenud. - aktiivselt on panustatud Euroopa, maailma ja teiste riikide inimõigustega tegelevate võrgustike ja organisatsioonide töösse 
- käivitatud on töö andmekaitse ja privaatsuse suunal
- töötajad on teadlikud keskuse eesmärkidest, motiveeritud ja rahul
- kõneisikute ring on laienenud, suurenenud on sõnavõttude arv meedias
- tegevuste rahastus tuleb aasta lõikes vähemalt kaheksast eri allikast
Strateegia elluviimiseks on vajalik:
 • asjatundlikkus – EIK on ekspertorganisatsioon, iga uus algatus nõuab põhjalikku ettevalmistust ja spetsiifiliste teadmistega inimeste kaasamist;
 • eestvedamine – muutused on võimalikud juhul, kui igal EIKi tegevussuunal on eestvedaja ja me võtame strateegiliste eesmärkidega tegelemisel proaktiivse rolli;
 • ressursid – tegevuste elluviimiseks on olulised piisavad ressursid, seega jätkame koostööd pikaajaliste toetajatega, otsime uusi rahastusvõimalusi ja kogume annetusi;
 • koostöö – ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad, sh riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, vabaühendused ja üksikisikud.

Strateegiat täiendab iga-aastane tegevusplaan, mis võtab arvesse lähituleviku väljavaateid. Tegevusplaan kinnitatakse juhatuse poolt hiljemalt eelneva aasta detsembrikuus. Aasta lõpus vaadatakse üle tegevusplaani elluviimine ja hinnatakse tehtu mõju strateegiaga seatud eesmärkidele.

Isikuandmete kaitse

kinnitanud juhataja 18. mail 2018, viimati muudetud 1. augustil 2019

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (edaspidi: Keskus) seisab selle eest, et igaühe inimõigus isikuandmete kaitsele on kaitstud. See dokument selgitab, milliseid isikuandmeid Keskus kogub ja töötleb, millisel eesmärgil ja alusel ning milliseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid rakendatakse, et Keskuse tegevuses isikuandmete kaitse tagada. Keskuse töötajaid koolitatakse regulaarselt isikuandmete kaitse valdkonnas.

Üldised põhimõtted

 • Igaühel on õigus otsustada selle üle, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse.
 • Oma tegevuses kogub ja töötleb Keskus isikuandmeid mahus, mis on vajalik Keskuse eesmärkide saavutamiseks ning mitte rohkem.
 • Keskusele edastatud isikuandmeid kasutatakse vaid selleks eesmärgiks, milleks need on edastatud. Keskus kustutab või anonümiseerib isikuandmed, mille töötlemine ei ole enam eesmärgipärane.
 • Keskus ei müü ega rendi isikuandmeid mitte kellelegi.
 • Keskus ei luba isikuandmetele ligi pääseda ega anna neid välja riigile ega teistele isikutele, välja arvatud juhul kui selleks on üheselt selge seaduslik alus või andmesubjekti nõusolek ning see on kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusnormidega.

Korralduslikud põhimõtted

Ülevaatlik tabel kogutavate isikuandmete liikide, töötlemise aluse, isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta andmesubjektide gruppide kaupa:

Andmesubjekti grupp Isikuandmete liigid Töötlemise alus Tähtaeg
Töötajad nimi, isikukood, kontaktandmed, palgaandmed tööleping töölepingu lõppemine
nimi, isikukood, palgaandmed juriidiline kohustus edastada andmed Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale ja Sotsiaalkindlustusametile esitamiseni
nimi, isikukood, palgaandmed aruandlus rahastajale aruandluskohustuses ettenähtud säilitustähtaeg
nimi, töötamise aastad õigustatud huvi hoida ajaloolist mälu
Nõukogu liikmed nimi, isikukood juriidiline kohustus edastada andmed mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile kuni andmete esitamiseni
nimi, kontaktandmed õigustatud huvi edastada infot nõukogu liikme tööks vajalikul määral nõukogu liikmelisuse lõppemine
nimi, nõukogu liikmelisuse aastad õigustatud huvi hoida ajaloolist mälu
Tööle kandideerijad nimi, elulookirjeldus, motivatsioonikirjas toodud isikuandmed õigustatud huvi töölepingu sõlmimine või ebaedukast kandideerimisest teada andmine
Annetajad nimi, isikukood, annetuse summa juriidiline kohustus esitada annetajate andmed Maksu- ja Tolliametile tulumaksusoodustuse arvestamiseks kuni Maksu- ja Tolliametile esitamiseni iga aasta alguses
nimi, annetuse aeg ja liik, summa õigustatud huvi koguda ja analüüsida annetajate statistikat statistilise ülevaate koostamiseni, aga mitte kauem kui üks aasta
Vabatahtlikud nimi, kontaktandmed leping või õigustatud huvi vabatahtliku töö lõppemiseni
Õigusnõustamisega ja kohtumenetlusega seotud inimesed nimi, kontaktandmed, muud vajalikud andmed vastavalt juhtumile nõusolek, leping (esindatav), õigustatud huvi ja
õigusnõude koostamine, esitamine või kaitsmine (eriliiki isikuandmed)
vastavalt olukorrale (kohtuvaidluse lõppemine kõigis võimalikes astmetes, esindusõiguse lõppemine)
Uudiskirjade saajad nimi, e-posti aadress, info lugemiste kohta (ainult Mailchimp) nõusolek (toetaja uudiskiri), õigustatud huvi (võrdse kohtlemise võrgustiku list), töö- või vabatahtliku leping (siselist). nõusoleku tagasivõtmiseni ja uudiskirja saajatest lahkumine (toetaja uudiskiri), uue esindaja määramine või organisatsiooni võrgustikust lahkumine (võrdse kohtlemise võrgustik), lepingu lõppemine (siselist)
Üritustel osalejad nimi, allkiri, üritusel osalemise fakt õigustatud huvi (osalejate nimekirja edastamine rahastajale, et tõendada osalemist) aruandluskohustuses ettenähtud säilitustähtaeg
Uuringute subjektid vastavalt uuringu eesmärgile ja vajadustele nõusolek, õigustatud huvi vastavalt uuringu disainile ja vajadustele
Koostööpartnerid ja muud huvikaitse eesmärkidega seotud inimesed nimi, kontaktandmed nõusolek, õigustatud huvi vastavalt eesmärgile
E-kirja või muul viisil ühendust võtnud inimesed nimi, kontaktandmed nõusolek (on ise meile isikuandmed edastanud) vastavalt eesmärgile

Keskus kasutab väliseid partnereid vastavalt vajadusele ning nii vähe kui võimalik. Keskus kasutab koostööpartnereid ja teenusepakkujaid, mis kaitsevad isikuandmeid. Kui võimalik ja praktiline, kasutab Keskus isikuandmete kaitseks krüpteerimist, nii nende edastamisel kui säilitamisel. Keskus on paika pannud sisemised reeglid, kes millisele infole ligi pääseb.

Keskus ei avalikusta kolmandatele isikutele Keskusele e-kirja saatnud või muul viisil ühendust võtnud inimeste isikuandmeid (sh nimesed) ilma nende loata. E-kirjad, mis on saadetud üldaadressidele, vaadatakse üle ühe vastutava töötaja poolt, kes edastab selle vajadusel teisele töötajale või teistele töötajatele. Teabe, mille Keskus saab tavaposti teel, võtab postkastist ja vaatab läbi samuti üks töötaja, kes selle edastab kui see on vajalik teistele töötajatele. Keskus ei avalda saatjate nimesid kolmandatele isikutele ning hoiab kirjavahetust turvalisena.

Keskuse uudiskirjade liikmelisus ja lugemise info on konfidentsiaalne ning piiratud ligipääsuga, Keskus kasutab The Rocket Science Group pakutavat uudiskirjade saatmise ja haldamise teenust Mailchimp vastavalt selle ettevõtte privaatsustingimustele. Mailchimpi kaudu haldab Keskus oma eesti- ja inglisekeelset uudiskirja, annetajate uudiskirja ja saadab mõnikord koostööpartneritele tervitusi (näiteks jõulude ajal). Keskuse töötajate siselisti ja võrdse kohtlemise võrgustiku e-postiloenditena kasutab Keskus veebiserveri teenusepakkuja Zone Media OÜ lahendust.

Telefonikõnede metaandmed (andmed kõne kestuse, helistaja numbri jne kohta) võidakse säilitada teenusepakkuja poolt tulenevalt Eesti seadustest ja teenusepakkuja (Telia Eesti AS) isikuandmete kaitse reeglitest.

Keskus kogub infot, mida Keskusele annavad võimalikud ja praegused annetajad ning veebipoest ostjad. Need võivad sisaldada kontaktinfot, finantsandmeid, annetuse ajaloo andmeid ja muid sarnaseid andmeid. Keskus kasutab veebilehe kaudu internetis annetuste kogumiseks ja veebipoes ostude eest tasumiseks Maksekeskus AS pakutavat lahendust, mis töötleb makse edastamiseks vajalikke isikuandmeid. Veebilehe humanrights.ee kaudu tehtud annetused ja maksed laekuvad meie pangakontole Swedbankis. Keskusele saab annetada ka läbi portaali Ma Armastan Aidata, mida haldavad Heateo Sihtasutus ja Swedbank ning millel oma privaatsusreeglid. Sellisel juhul laekuvad annetused erinevatesse pankadesse.

Keskusel on arvelduskontod pankades Swedbank, SEB, Luminor ja LHV Pank. Need pangad töötlevad seega annetajate isikuandmeid nende privaatsuspoliitika ja kehtivate õigusaktide kohaselt. Keskus hoiab alles ja töötleb annetustega seotud isikuandmeid ka raamatupidamislike ja maksukohustuste täitmiseks kuni kohustuse lõppemiseni ning annetajate statistika analüüsimiseks.

Keskusele saadetakse omal algatusel või seoses töökuulutusega töö otsimisega seonduvalt isikuandmeid, nagu näiteks elulookirjeldus, foto, kontaktandmed. Keskus hoiab neid andmeid alles kuni töölepingu sõlmimise või inimese värbamisprotsessist lahkumiseni. Keskus töötleb oma töötajate isikuandmeid vastavalt seadusele ja töölepingule.

Keskus töötleb võimalike ja praeguste vabatahtlike ja praktikantide isikuandmeid värbamise ja haldamise eesmärgil. See võib sisaldada infot nende eluloo kohta, kontaktandmeid, soovitajaid jne. Keskus hoiab neid andmeid alles maksimaalselt kuus kuud pärast viimast kontakti vabatahtliku või praktikandiga.

Keskus töötleb ja säilitab kõiki raamatupidamislikke ja administreerimiseks vajalikke isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, samuti isikuandmeid, mille säilitamist nõuavad meie lepingulised aruandluskohustused rahastajate ees.

Keskus kogub erinevate uuringute läbiviimise käigus isikuandmeid erinevates uurimisprojektides osalevatelt inimestelt. Selle info võivad Keskusele edastada isikud ise, see võib olla pärit avalikkusele kättesaadavaks tehtud allikatest või kolmandatelt isikutelt. Need andmed võivad sisaldada isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid. Seda infot kasutatakse seoses meie põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega ning igal juhul on kasutusele võetud meetmed, et kaitsta isikuandmeid.

Veebileht ja “küpsised”

Keskus kasutab oma veebilehe jaoks Zone Media AS virtuaalserveri teenust. Zone Media AS serverid asuvad Euroopa Liidu piires. Veebileht kasutab vaikimisi HTTPS krüpteeringut ja muid tehnoloogiaid, et suurendada kasutaja privaatsust ja turvalisust.

Keskus kasutab “küpsiseid,” et analüüsida veebilehe kasutamist tarkvara Google Analytics abil, et selle kasutamist mugavamaks muuta. Kasutajate IP aadressid on Google Analyticsi puhul anonümiseeritud.

Kasutame ka tarkvara Hotjar, et paremini aru saada lehekülje kasutajate vajadustest ning lehekülge kasutajasõbralikumaks muuta. Hotjar on teenus, mis aitab aru saada, kuidas meie lehte kasutatakse (näiteks kui kaua nad lehel on, milliseid linke klikivad jne). Hotjar kasutab küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid, et kasutajate käitumist ja kasutatavaid seadmeid (seadme IP aadress anonümiseeritud kujul, ekraani suurus, seadmed tüüp, veebilehitsja andmed, geograafiline info (ainult riik) ja keele eelistus). Hotjar säilitab seda infot pseudonüümitud kasutajaprofiilis. Hotjar ega Keskus ei kasuta seda infot, et konkreetseid inimesi identifitseerida või viia see kokku täiendavate andmetega. Täpsem info Hotjari privaatsusreeglitest. Iga kasutaja saab hotjari (ja teiste veebiteenuste puhul) igasuguse jälitamise välja lülitada.

Sotsiaalmeedia

Keskus kasutab erinevaid sotsiaalmeedia teenusepakkujaid, et oma tööd paremini teha (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Vimeo). Keskus ei ekspordi kasutajate infot Facebooki lehelt. Keskuse sotsiaalmeedia lehtede kasutamisel tutvuge ka sotsiaalmeedia platvormi privaatsusreeglitega.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Keskus ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ilma andmesubjekti nõusolekuta või seadusliku aluseta.

Teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest

Juhul kui isikuandmetega kaitsega seotud rikkumine põhjustas tõenäoliselt ohu kellegi inimõigustele, teavitab Keskus rikkumisest järelevalveasutust hiljemalt 72 tunni jooksul sellest teada saamisest. Juhul kui rikkumisega kaasnes inimese inimõigustele tõenäoliselt suur oht, teavitame sellest viivitamatult ka seda inimest.

Andmesubjekti õigused

Kui soovite kasutada oma õigusi teabele või õigust tutvuda isikuandmetega, kui soovite oma isikuandmeid parandada, kustutada või nende kasutamist peatada, siis palun võtke Keskusega ühendust.

Igal andmesubjektil on oma õiguste kaitseks õigus pöörduda Eestis kaebusega sõltumatu järelevalveasutuse poole (Eestis Andmekaitse Inspektsioon) või kohtusse.

Küsimused ja lisateave

Lisainfo ja küsimuste korral palun võtta meiega ühendust.

Põhikiri

SIHTASUTUSE EESTI INIMÕIGUSTE KESKUSE

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.Sihtasutuse ametlik nimi on Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (edaspidi EIK).

2.EIK asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

3.EIK on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal.

4.EIK tegevused on:

4.1.inimõiguste alast teadlikkust tõstvate projektide läbiviimine;

4.2.inimõiguste olukorra ja kaitse jälgimine ja uurimine Eestis ja välisriikides;

4.3.avalikkuse informeerimine inimõigustest ja inimõiguste kaitsest Eestis;

4.4.infovahetus ning koostöö erinevate huvigrupide vahel Eestis ja välisriikides;

4.5.üksikisikute nõustamine inimõigusi puudutavates küsimustes;

4.6.eestkoste alane tegevus inimõiguste valdkonnas, sh vajadusel ühiskondlikesse diskussionidesse sekkumine ja üksikisikute esindatuse tagamine kohtumenetluses;

4.7.inimõiguste alase hariduse korraldamine ja edendamine ülikoolides ja teistes haridusasutustes;

4.8.stipendiumite andmine inimõiguste alaste uurimustööde tegemiseks.

II JUHTIMINE JA OTSUSTE TEGEMINE

5.Nõukogu

5.1.EIK kõrgemaks otsustuskoguks on nõukogu.

5.2.Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogu pädevuses on muuhulgas:

5.2.1.muudatuste tegemine põhikirjas kahe kolmandiku (2/3) poolthäältega nõukogu liikmete koguarvust;

5.2.2.EIK tegevuse põhisuundade kinnitamine;

5.2.3.majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;

5.2.4.igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks juhatusele loa andmine;

5.2.5.stipendiumite saajate otsustamine;

5.2.6.EIK vara üleandmise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;

5.2.7.audiitori nimetamine  ja tagasi kutsumine. Audiitori volitused on tähtajaga kolm (3) aastat.

5.3.Nõukogusse kuulub viis kuni seitse (5-7) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

5.4.Nõukogu liikmeskond peaks võimalikult mitmekülgselt ja tasakaalustatult esindama ühiskonna erinevaid valdkondi.

5.5.Nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisel, vabatahtlikul tagasiastumisel või tagandamisel valib nõukogu uue nõukogu liikme. Uue liikme valimistest ei võta osa vabatahtlikult tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu liige ja teda ei arvata kvoorumi hulka.

5.6.Uue nõukogu liikme kandidaadi esitamise õigus on igal nõukogu liikmel. Kandidaadi nõukogu liikme kohale esitab vähemalt üks (1) kuu enne nõukogu liikme korralist volituste lõppemise tähtaega või nõukogu liikme tagasiastumisel ja tagasikutsumisel hiljemalt üks (1) kuu pärast seda. Vastutus nõukogu liikme kandidaadi õigeaegse esitamise eest on nõukogu esimehel.

5.7.Nõukogu liikmeks loetakse kandidaat, kes saab üle poole kogu nõukogu liikmete häältest. Juhul kui esimeses hääletamisvoorus on nõukogu liikme kohale enam kui kaks kandidaati ja keegi neist ei saa nõutavat arvu hääli, siis korraldatakse järgmine voor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.

5.8.Nõukogu liiget võib enne volituste lõppemise tähtaeg tagandada mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus osaleda nõukogu töös, EIK poliitilise sõltumatuse ohustamise ning reputatsiooni või vara oluline kahjustamine. Nõukogu liikme saab tagandada nõukogu otsusega, mille poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku (2/3) kõigist nõukogu liikmetest.

5.9.Nõukogu valib oma liikmete seast nõukogu esimehe volitustega kolm (3) aastat. Tema ülesanneteks on muuhulgas:

5.9.1.kutsuda kokku nõukogu koosolek ja koostöös juhatusega valmistada ette nõukogu koosoleku päevakord;

5.9.2.esitada vajadusel uus nõukogu liikme kandidaat kui seda ei tee ükski teine nõukogu või juhatuse liige.

5.10.Nõukogu korralised koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli (4) korda aastas. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda igal ajal nõukogu liikme, juhatuse või audiitori nõudel.

5.11.Nõukogu liige võib volitada teist nõukogu liiget hääletamiseks. Üks nõukogu liige ei või esindada rohkem kui ühte teist nõukogu liiget.

5.12.Nõukogu liikmete tööd ei tasustata. Nõukogu liikmete mõistlikud kulutused seoses nõukogu tööga võib kompenseerida.

6.Juhatus

6.2.EIK juhatuse juhib ja esindab EIK-d kõigis õigustoimingutes.

6.3.Juhatus koosneb ühest kuni kolmest (1-3) liikmest. Juhatuse volituse kestuseks on kolm (3) aastat.

6.4.Juhatuse määrab ametisse EIK nõukogu, kes otsustab ka juhatuse liikmete arvu.

6.5.Juhatuse ülesandeks on EIK vara kasutamise ja käsutamise üle otsustamine lähtudes nõukogu poolt kehtestatud EIK vara valdamise, kasutamise ja käsutamise üldkorrast.

6.6.Juhatuse liikmete töö tasustamise korra otsustab nõukogu.

III SIHTASUTUSELE VARA ÜLEANDMISE KORD

7. Asutajad annavad Sihtasutusele üle raha või muu vara vastavalt asutamisotsusele.

8. Juriidiliste või füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele annetatav raha kantakse Sihtasutuse pangaarvele või antakse Sihtasutusele üle sularahas. Annetuse üleandmise päevaks loetakse ülekande korral raha pangaarvele laekumise päeva või Sihtasutusele raha ülekandmise päeva. Raha ülekandmist Sihtasutusele tõendab juhatuse poolt volitatud isik.

9. Juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele annetatav muu vara antakse üle Sihtasutuse juhatusele vastava akti alusel vastavalt kehtivale seadusele.

IV LÕPETAMINE

10.EIK tegevus lõpetatakse nõukogu otsusega, kui EIK ei ole temast olenematutel põhjustel võimeline endale seatud eesmärke täitma. Otsus on vastu võetud kui lõpetamise poolt on kõik nõukogu liikmed. Asutajatel ei ole õigust otsustada Sihtasutuse lõpetamist.

11.Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

EIK põhikiri Adobe Portable Document Format kujul (väljavõte registrist)

Võta ühendust

Ootame hea meelega ettepanekuid, kommentaare ja küsimusi. Me pingutame, et vastata aegsasti kõikidele kirjadele, aga kohustust vastata meil ei ole. Eelkõige ei pruugi me vastata juhul kui kirjutate teemal, mis ei ole relevantne ega seotud meie tegevusega.

Tavapost:
Eesti Inimõiguste Keskus
Ahtri 8
10151 Tallinn

E-post: info@humanrights.ee
Twitter: @EIK_anneta
Facebook: @humanrightscentre
Instagram: @inimoigused

Telefon: (+372) 644 5148

Kaebused

Soovid esitada kaebust või anonüümset vihjet mõne keskuse töötaja, nõukogu liikme või partneri suhtes? Kasuta allolevat vormi, et saata sellekohane kiri EIK’i juhatajale või nõukogule. Kaebuse lahendab juhataja või nõukogu hiljemalt kolme nädala jooksul. Kaebuse menetlemiseks jäta ka oma meiliaadress, et saaksime täpsustada kaebuse üksikasju. NB! Kui Sinu kaebus ei ole suunatud keskuse töötaja või koostööpartneri vastu, siis võta meiega ühendust aadressil info@humanrights.ee.

  Soovin esitada kaebuse

  Kaebuse esitaja:

  Kaebuste lahendamisel lähtume EIKi juhendist kuritarvitamise, ärakasutamise ja ahistamise ennetamiseks.

  Külasta

  Asume mugavalt Tallinna südames, World Trade Center Tallinn kvartalis, Ahtri 8 hoones. Pärast sisenemist sõitke liftiga kuuendale korrusele. Leppige külastus eelnevalt kokku, sest meie töötajad võivad olla kontorist väljas. Kontor on avatud E-R 10:00-17:00, muul ajal külastused toimuvad eelneval kokkuleppel.

  Siin on meie asukoht Tallinna kaardil:

  Ostukorv