Foto pärineb 6. detsembril 2016. aastal aset leidnud allkirjastamistseremoonialt, kui kokkuleppega liitus üheksa uut ettevõtet ja organisatsiooni: Kaubandus- ja Tööstuskoda, AS Hoolekandeteenused, Ugala teater, Eesti Seksuaaltervise Liit, HML Project Management, Irish Estonian Business Network, Eesti Pagulasabi, Eesti Skautide Ühing ning Põhjasörk OÜ. Foto tegi fotograaf Aron Urb.

 

Järgmine liitumisüritus toimub 8. jaanuaril 2018. a Tallinnas

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks iga-aastasele pidulikule kokkuleppega liitumise tseremooniale toimuvad praktilised töötoad, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst:

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

  • Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
  • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
  • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
  • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
  • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
  • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
  • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
  • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
  • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
  • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba ligi 80 ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust kokkuleppe koordinaatoriga: Kelly Grossthal, kelly.grossthal@humanrights.ee või telefonil 644 5148. 


Materjalid