7. peatükk

7 sammu mitmekesisuse ja kaasatuse arendamiseks

Mitmekesisuse väärtustamine ja sellega arvestamine on pikaajaline protsess ja mitte ühekordne projekt. Et saavutada edu, tuleb sellele läheneda terviklikult. Siin on seitse sammu, millest alustada.

Samm 1 – tee otsus pühenduda oma organisatsioonis mitmekesisusele ja kaasatusele

Kõik algab loomulikult otsuse tegemisest liikuda oma organisatsiooniga arengus samm edasi ning olla valmis vajalike muutuste elluviimiseks.

 • Anna oma otsusest teada organisatsiooni sees. Näiteks liitu mitmekesisuse kokkuleppega, mille abil saad oma järgnevad sammud üles ehitada.
 • Pane mitmekesisuse kokkulepe välja kõigile tutvumiseks, nt teadetetahvlil, organisatsiooni kodulehel, ajalehes või ajakirjas.
 • Teavita sellest ka organisatsioonist väljaspool, nt loo kodulehele mitmekesisuse teemaline alaleht.

Samm 2 – loo mitmekesisuse töörühm

Too kokku rühm töötajad nii juhtide kui tavatöötajate seast, kellega koos oma organisatsioonis mitmekesisust ja kaasatust arendama hakata. Töörühma ülesanne on panna paika, mida tähendab mitmekesisus ja kaasatus sinu organisatsioonile. Samuti on rühma ülesanne koostada organisatsiooni vajadustele vastav mitmekesisuse plaan ning jälgida plaani täideviimist ja hinnata edusamme.

Samm 3 – vii läbi siseaudit

Enne konkreetsete plaanide tegemist on vaja saada ülevaade organisatsiooni tänasest olukorrast. Sellest saab nö alguspunkt, millega võrdluses saab edaspidist arengut hinnata.

Mida on vaja teada?

 • eri rahvused,
 • sooline jagunemine ja tasakaal, sh juhtide seas,
 • erivajadustega inimesed,
 • vanuseline koosseis,
 • muud grupid töötajate hulgas, kelle ootuste ja vajadustega on vaja kursis olla,
 • igapäevase juhtimispraktika tugevused ja arengukohad, sh strateegiline juhtimine, töötajate värbamine ja personalijuhtimine, kommunikatsioon,
 • organisatsiooni tegevused, mis juba toetavad mitmekesisuse arendamist ja nende tegevuste tulemused.

Eesti organisatsioonides on juba täna mitmeid mitmekesisust ja kaasatust soosivaid tegevusi ja töökorraldusi: paindliku tööaja pakkumine, erineva keeleoskusega töötajate värbamine, tasuta keelekursused, produktiivsuse edendamine läbi mitmesuguste motivatsiooni tõstvate meetmete ja tööks parima töötaja leidmine lähtudes tema oskustest ja haridustasemest, mitte värbaja instinktist ja eelarvamustest. Häid soovitusi siseauditi tegemiseks leiad veel siit.

Samm 4 – loo mitmekesisuse plaan

Mitmekesisuse plaan aitab koondada töörühma ja organisatsiooni juhtkonna mõtteid ja tegevusi mitmekesisuse ning kaasatuse arendamiseks. See on alusdokument, millele saavad organisatsioon, selle töötajad, kliendid, sihtgrupid ja koostööpartnerid viidata ja millest oma tegevustes lähtuda.

Mitmekesisuse plaan peab seadma selged eesmärgid, mille saavutamist saab mõõta ja jälgida. Lisaks eesmärkidele peaks see sisaldama ka konkreetseid tegevusi ja sellega kaasnevate kulude hindamist. Alguses ei tasu kõike korraga planeerida. Alustada tasub samm-sammult ja siis järk-järgult laiendada.

Mõned näited tegevusteks:

 • Organisatsiooni strateegia läbivaatamine, et muuta see võimalikult läbipaistvaks, selgeks ja kättesaadavaks – värbamises, koolituses, edutamises, tunnustamises.
 • Värbamismeetodite ülevaatamine:
  • Värbamiskanalite laiendamine – leida üles tõhusamad kanalid tavapäraste asemel.
  • Sihtgrupipõhine värbamine – uuringud näitavad, et naised ja vähemusgrupid reageerivad hästi värbamiskuulutustele, kus on naiste ja vähemusgruppide pildid. Samuti reageerivad vähemused positiivselt värbamiskuulutustele, kus on ära toodud ettevõtte sõnumid, mis väljendavad kaasatust ja teemasid, mis on vähemustele olulised.
  • Värbamise alustamine varakult – keskkooli lõpetanute ja tudengite kaasamine läbi praktika ning suuremate ettevõtete puhul tudengitele stipendiumite andmine.
 • Koolitused mitmekesisuse ja kaasatuse teemal personalitöötajatele, kõigi taseme juhtidele ja ülejäänud töötajatele
  • Erinevatel teemadel nagu kultuuride erinevused, turvatunne ja usaldus töökohal, ahistamine ja töökius, diskrimineerimise ärahoidmine, eelarvamuste ja stereotüüpide mõju otsustele ja käitumisele.
  • Koolitamine võib toimuda juba nagunii toimuvate koolituste raames, rõhutades mitmekesisuse ja kaasatuse kuulumist organisatsiooni jaoks oluliste teemade sekka.
 • Nõustamised ja mentorlus organisatsiooni sees, nt vanemad töötajad on noorematele mentoriks või vastupidi.
 • Palgalõhe mõõtmine ja selle esinemisel meetmete võtmine, et see vähenema hakkaks.
 • Juhendid juhtidele.
 • Mitmekesisuse ja kaasatuse peatüki lisamine aastaaruandesse.
 • Sisekorraeeskiri, mis sisaldab mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet, keelab diskrimineerimise ja ahistamise ning sisaldab korda taoliste kaebuste menetlemiseks.

Planeeri mitmekesisuse plaani sisse ka tegevused võimalike konfliktide ärahoidmiseks või nendega tegelemiseks. Mitmekesises organisatsioonis on konfliktid paratamatud, mistõttu peaks organisatsioon nendeks valmis olema. Kindlasti pane paika selge kaebuste menetlemise süsteem ja anna sellest kõigile regulaarselt teada.

Igasugune diskrimineerimise või ahistamisjuhtum peab leidma kohese hukkamõistu ja süüdlase vastutuselevõtu. Vastasel juhul muutub organisatsiooni sisekliima häirivaks ja takistab mitmekesisusest ja kaasatusest kasu lõikamist. Töötajatel peab alati olema võimalus kellegi poole pöörduda ja nad peavad olema veendunud, et nad võivad seda teha.

Samm 5 – räägi oma inimestega

Mitmekesisus ja kaasatus peaks olema osa organisatsioonikultuurist. Eesmärgid ja regulaarsed ülevaated arengutest peaksid olema kommunikeeritud töötajatele, juhtidele, klientidele erinevates keeltes ja vormides, näiteks siselehes, regulaarsetel koosolekutel, teadetetahvlitel jm.

Samm 6 – hinda plaani täitumist

Kindlasti tuleb plaanile anda esimene hinnang ühe aasta möödumisel. Kas eesmärgid on realiseerunud? Kuidas saaks plaani täiendada või parandada? Plaani saab hinnata andmete, fookusgruppide või küsitluste põhjal. Samuti saab sisse tuua ka välise hindaja.

Samm 7 – räägi oma edust ka väljaspoole

Mitmekesisuse plaani rakendamisel saavutatud edusammudest teavitamine aitab kaasa organisatsiooni välisilme ja maine kujunemisele. See äratab uute töötajate ja klientide tähelepanu. Samuti motiveerib see tänaseid töötajaid. Väliskommunikatsiooni tulemusel saab organisatsioon tuntuks kui mitmekesisust, inimõigusi ja võrdset kohtlemist austav tööandja, partner ja teenusepakkuja.

Mõned näited tegevusteks:

 • Kasuta ühismeedia kanaleid, et rääkida mitmekesisuse ja kaasatuse edulugusid.
 • Lisa mitmekesisuse ja kaasatusega seotud tegevused ja tulemused oma aastaaruandesse või sotsiaalse vastutustundlikkuse aruandesse.
 • Jaga oma edulugu aruteludes ja konverentsidel.
 • Taotle mitmekesise tööandja märgist “Austame erinevusi”.
Ostukorv