2. peatükk

Miks on mitmekesisuse väärtustamine kasulik?

Mitmekesisuse väärtustamine, erinevustega arvestamine ja hooliva töökeskkonna loomine muudab organisatsiooni edukamaks.

See väljendub peamiselt kolmes osas:

  • suurendab töötajate motivatsiooni ja rahulolu, tõhusust ja loovust,
  • toob kaasa rohkem innovatsiooni ja uuenduslikke lahendusi,
  • aitab jõuda mitmekesisema ja sellest tulenevalt suurema kliendibaasini.

Lisaks peavad 69% Eesti elanikest sellist tööandjat atraktiivseks. Veelgi enam – 69% Eesti elanikest eelistab mitmekesisusele ja võrdsele kohtlemisele tähelepanu pööravat organisatsiooni tööle kandideerimisel (Turu-uuringute AS, 2023).

tööandja atraktiivsus, kes väärtustab mitmekesisust

Tudengite tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemused näitasid, et 2023. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine, mida hinnati kõige
olulisemaks 50 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal. (allikas: Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 14 aastat läbi viidud uuringud).

Kokkuvõtlikult saab öelda, et kui mitmekesisus on organisatsioonis hästi juhitud, siis:

  • Osatakse arvestada mitmekesisusega inimeste seas ja inimeste erinevate vajadustega.
  • Töötajad tunnevad end väärtustatuna ja nad saavad oma arvamust väljendada.
  • Töökeskkond on tervislikum ja turvalisem, esineb vähem töökiusamist.
  • Organisatsioon suudab kiiremini reageerida muutustele.
  • Leitakse sobivaimad töötajad, sest tööandja oskab enda eelarvamusi märgata ning ei lase värbamisel end eelarvamustest mõjutada.
  • Mitmekesisusega arvestamine aitab vältida töövaidlusi ja konflikte ning hoiab ära diskrimineerimisvaidlused.
Ostukorv