Välja antud:
2023
Lühikirjeldus:

Uuring otsis vastuseid küsimustele, millised muutused on toimunud organisatsioonides mitmekesisuse ja kaasatuse tegevuste rakendamise ajal ja millised on organisatsioonide vajadused ja arengukohad selles valdkonnas.

uuringu raporti kaanepilt kujutab pealkirja ja illustratsiooniks inimesi

Rakendusliku Antropoloogia Keskus aitas kvalitatiivse uuringu abil mõista, millised muutused on toimunud organisatsioonides mitmekesisuse ja kaasatuse initsiatiivide rakendamisel, milline panus on inimõiguste keskuse viimase 10 aasta tööl olnud mitmekesisuse edendamises, ja millist tuge vajaksid organisatsioonid muutuste elluviimisel edaspidi.

Selleks tehti 16 intervjuud inimestega, kes vastutavad organisatsioonis mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna eest. Sihtrühmaks olid mitmekesisuse kokkuleppes aktiivselt kaasa löövad era- ja avaliku sektori organisatsioonid, kus on üle 10 töötaja.

TAIPAMISED

  • Organisatsioonidele on iseloomulik pigem vajaduspõhine tegutsemine kui strateegiline lähenemine. Süsteemsemalt on aidanud tegutseda mitmekesisuse märgis “Austame erinevusi”.
  • Eraldi mitmekesisuse ja kaasatuse eest vastutav ametikoht on organisatsioonides erandiks, enamasti on valdkond eestvedaja jaoks üks teiste seas. Leidub ka organisatsioone, kus M&K tegevusteks on ette nähtud osakoormus. Laiapõhjalisem kaasamõtlemine saavutatakse sageli töörühmade kaudu.
  • Eelkõige mõtestatakse teemat kaasamise kaudu. Erinevate sihtrühmade osakaalu ja muid numbrilisi mõõdikuid peetakse pigem teisejärguliseks.
  • Enamasti on tegevused suunatud organisatsiooni sisse. Suurt rõhku pannakse töötajate ja juhtide teadlikkuse tõstmisele.
  • Kõige olulisem edufaktor on juhtkonna toetus teemale. Väljakutseteks peetakse ajapuudust ja personali voolavust, mis takistab järjepidevuse teket.

INIMÕIGUSTE KESKUSE MÕJU

  • Inimõiguste keskus on kujunenud organisatsioonide jaoks väärtuslikuks nõuandjaks, kes annab vajadusel suuniseid ja tuge.
  • Kõige suurem mõju on olnud neil tegevustel, mis on loonud organisatsioonidele praktilist väärtust ja toimivad tööriistadena igapäevatöös. Nt märgis “Austame erinevusi” ja selle taotlusprotsess, mitmekesisuse kuu tähistamine, põimõppekursus “Mitmekesisus ja kaasatus”.

3 VÕIMALUST TULEVIKUKS

  • Mitmekesisuse ja kaasatuse tegevuste õnnestumise võtmeks on tugi organisatsiooni sees ja väljas. Organisatsioonisisest tuge võib osaliselt asendada võrgustik.
  • Tegevuste mõju mõõtmist nähakse keerulisena. EIKil on võimalus olla suunanäitajaks ja toetada organisatsioone praktiliste juhistega ja selgitustööga, et organisatsioonid saaksid paremini aru, millal ja kuidas nad õnnestuvad.
  • Organisatsioonide vajadused on erinevad tulenevalt suurusest, ressurssidest, tegutsemisvaldkonnast ja kogemuste tasemest – kasutada seda teadmist ära ning töötada välja rohkem sihistatud tegevusi, materjale ja üritusi.

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust toetab 2022.-2023.aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Ostukorv