Sonastamata_lood_01-640x282

2011. aastal viidi projekti raames MTÜ Kollaboratooriumi eestvedamisel läbi kunstinäitus “Sõnastamata lood”. Tegemist oli rahvusvahelise kaasaegse kunsti näitusega, mille keskmes oli seksuaalvähemuste problemaatika eelkõige teema sotsiaalsetes, poliitilistes ja ajaloolistes seostes.

Näitusega kaasnes mitmekesine üritusteprogramm, mis hõlmas vestlusringe, skriininguid ning ettekandeid. Näitusel eksponeeritud tööd lähenesid teemale peaasjalikult dokumentalistlikult, rääkides lugusid näiteks homofoobiast ja homoseksuaalsuse representatsioonidest Eestis, seksuaalvähemuste igapäevastest probleemidest töökohtadel või lapsevanematena, lesbide ja geide kultuuriloost sotsialismiperioodil Ida-Euroopas. Lugusid räägiti kas üksikjuhtumeid analüüsides või tervet ajastut või kultuuriloolist mõtteviisi hõlmates.

Näitust raamistas queer-feministlik lähtepunkt, mis tõstis lesbide ja geide kõrval fookusesse ka teistsugused, sageli marginaliseeritud seksuaalsused, nagu näiteks bi-, trans- ja interseksuaalsus. Rõhuasetus täheühendil LGBTQI viitab seksuaalsete ja sooliste positsioonide komplekssusele, mille taustal osutatakse binaarsete soorollide piiratusele, soolisustatud kehade konstrueeritud iseloomule ning vaevanõudvale tööle, mis kaasneb ühiskondlikult tunnustatud soorollidesse mahtumise või mittemahtumisega.

Kolmas teemadering näitusel puudutas nn repressiivse tolerantsi diskursust, queer-liikumise ja avalikkuse suhteid poliitilise eneseväljenduse tasandil. Vaatluse all oli dihhotoomia seksuaalvähemuste võimu (eelkõige iseenda ja oma keha üle) ning (enesekehtestamise) võimetuse vahel ning võimalused/võimatused avalikus elus ja poliitikas kaasa rääkida. Selles kontekstis puudutati ka nn homonormatiivsuse tekkimist ning mitmekordset marginaliseeritust vähemuste endi hulgas.

Ostukorv