Eesti Inimõiguste Keskus ja digitaalõigused

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missioon on luua koos toetajatega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja.

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused. Oleme Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste olukorrast Eestis. Oleme ÜRO pagulasameti UNHCR partnerid Eestis.

EIK tegevus digitaalõiguste valdkonnas on seni olnud piiratud, aga käesoleva projekti raames uurime võimalusi, kuidas strateegiliselt sekkuda.

2014. aastast oleme aeg-ajalt tegelenud sideandmete säilitamise teemaga. Oleme olukorda uurinud ning küsinud korduvalt infot erinevate asutuste ja ettevõtete käest, et paremat ülevaadet saada. Oleme ka pöördunud riigi poole ettepanekuga lõpetada ebaseaduslik sideandmete säilitamise kohustus ning reguleerida täpselt ja selgelt sideandmete kasutamine. Osaliselt ka meie töö tulemusel algatas justiitsministeerium 2018. aasta lõpus seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse.

Oleme tegelenud koostöös Euroopa Põhivabaduste Ühendusega LIBERTIES internetis leviva käitumusliku reklaami teemaga, mille osas esitasime samaaegselt mitmete teiste sõltumatute inimõigusorganisatsioonidega kaebuse järelevalveasutusele (Eestis Andmekaitse Inspektsioon), et need uuriksid käitumusliku reklaami kooskõla isikuandmete kaitse reeglitega.

Vaenukõne piiramiseks internetis teeme koostööd Euroopa Komisjoni ja sotsiaalmeedia- platvormidega, et seirata regulaarselt vaenukõne sisaldava sisu eemaldamist. Lisaks oleme partnerid projektis Op-Code, mille eesmärkideks on laiendada ja tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioonide koalitsiooni, mis tegeleks süstemaatiliselt online-vaenukõne monitoorimisega; ning avatud koodi lahenduste arendamine ja edendamine, mis võimaldaksid modereerida vaenulikku sisu.

Oleme tehnoloogiaga seonduvaid teemasid kajastanud järjepidevalt inimõiguste aruannetes, eelkõige eraelu puutumatust käsitlevates peatükkides.

Toeta Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust püsiannetusega kodulehel www.humanrights.ee/anneta

Ostukorv