Andmekaitse- ja eetikareeglid kaitsevad meie põhiõigusi

Pere Sihtkapital on Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist küsinud välja tuhandete naiste isikuandmed (isikukoodid, e-posti aadressid, telefoninumbrid) ja suunanud neile väga isiklikke ja delikaatseid küsimusi naiste seksuaalharjumuste, poliitiliste ja usuliste eelistuste ja maailmavaateliste veendumuste kohta. Sellised andmed on Euroopa andmekaitseõiguse kohaselt eriliigilised ehk eriti delikaatsed isikuandmed, mille puhul peetakse andmelekete mõju isikutele eriti suureks. Seetõttu on selliste andmete töötlemine reeglina keelatud ning lubatud vaid piiratud erijuhtudel.

Inimõiguste keskus soovitab küsitluse saanutel jätta sellele vastamata ja esitada sooviavaldus oma andmete kustutamiseks. Rõhutame, et mitte keegi ei ole kohustatud sellistele küsimustele vastama. Rahvastikuregistris on võimalik oma isikuandmete väljaküsimist erafirmade poolt piirata, tehes vastava klõpsu.

See muidugi ei välista, et näiteks õigustatud huvi korral isikuandmeid siiski registrist välja antakse (isegi, kui need on toimingupiirangu rikkumise ja eetikakomitee loata hangitud). See on tõsine probleem: ühelt poolt valitseb teadmatus isikuandmete kasutamise osas, teisalt aga suhtuvad osad andmekaitse- ja eetikareeglitesse kui puhtalt protseduurilistesse küsimustesse, mida võib protsessi kiirendamise huvides kõrvale heita. On nördimapanev, et avalikku ülesannet täitev Tartu Ülikool ja teised asjaosalised on andmekaitsereeglite osas käitunud ükskõikselt. Kui meie eraelulisi detaile hoolega ei hoita, võivad need liikuda kuhugi, kuhu need ei peaks. Tagasi saada on neid tihti juba väga keeruline. Kord ära võetud privaatsust enam ümber ei pööra.

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema läbimõeldult minimaalne ja eesmärgipärane ehk huupi kalastamine ei ole lubatud. Samuti on oluline, et nii andmete kogumiseks kui ka edasiseks säilitamiseks peab olema õiguslik alus ja järgida tuleb andmekaitsereegleid. Kuigi hetkel kustutatakse andmetöötleja poolt kogutud isikuandmeid vaid individuaalse taotluse alusel, siis tõstatab tänane olukord tõsiseid küsimusi õigusvastaselt läbiviidud uuringuga kogutud isikuandmete edasise säilitamise kohta üleüldse.

Praegusel juhul on kahjustatud tuhandete naiste eraelu puutumatust ja õigust andmekaitsele ning kahju tekitajatel tuleb kanda vastutust. Hetkel menetleb juhtumit Andmekaitse Inspektsioon.

Eesti Inimõiguste Keskus seisab selle eest, et igaühe inimõigused Eestis oleks kaitstud. Õigus isikuandmete kaitsele ja privaatsusele on igaühe põhiõigus ja meie põhiseaduslikus korras on kohustus seda austada. Analüüsime juhtumi inimõiguste riivet ja osapoolte rolli ning oleme vajadusel valmis kaitsma iga naise õigust oma andmete kaitsele kohtus, et riik tulevikus inimeste isiklike andmetega õiguspäraselt ringi käiks.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#andmekaitse-ja-digioigus #digioigused
Ostukorv