Mitmekesine Politsei- ja Piirivalveamet

Mitmekesisuse päevast inspireerituna kirjutab Narva politseijaoskonna piirkonnavanem Jelena Roos-Metsma, et ühiskonnas peavad ka organisatsioonid ja avaliku sektori asutused olema mitmekesised. 

Olgu kaasaegne haridusasutus, ettevõte või organisatsioon nagu Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), erinevast rahvusest töötajate omavahelist suhtlemist mõjutavad massimeediakanalid ja ümbritsevad inimesed. Erinevusi peab tundma ja nendega arvestama.

PPAd võib nimetada mitmerahvuseliseks organisatsiooniks – minu endine juht oli armeenlane, kolleegide seas leidub venelasi, valgevenelasi, ukrainlasi, poolakaid jne. Turvalisuse tagamisel ei loe nahavärv, keel ega muud rahvusest tulenevad omadused ja eripärad. Mitmekultuurilises kollektiivis toetatakse austust nii teiste kultuuride kui oma rahvuse, kultuuri ja keele vastu.

Mida mitmekesisus organisatsioonile annab?

Mitmekesisus tähendab ennekõike kogemust. PPA-s ametnikud ja teenistujad võivad olla erinevast rahvusest, kuid eesmärk on ühine – panustame võrdselt meie riigi turvalisuse tagamisse. Mitmerahvuseline kollektiiv tekitab stabiilsust ja tagab tugevama sotsiaalse kliima nii organisatsiooni sees kui ka sellest väljas.

Mitmekesises organisatsioonis toob iga päev midagi uut, pisiasjadest suurteni, hommikusest tervitusest mõne juhtumi sisulise lahendamiseni. Kõige aluseks on vaba suhtlus rahvusest, keelest ja kultuuritaustast olenemata, käivitavaks jõuks on soov aidata inimesi ja kaitsta elu või vara. Meid ei ühenda ju ainult PPA, vaid midagi enamat – Eesti riigi teenimine. See võib kõlada pateetiliselt, kuid töö peab olema tähenduslik ja mitmekesisel töötajaskonnal on suurem eesmärk kui vaid enda grupikuuluvus.

Harjumuspärane tegelemine mitmekesisusega aitab teha koostööd erinevate inimeste ja organisatsioonidega ning välistada konflikte või arusaamatusi töötajarühmade vahel. Kui töötajad on rahul ja motiveeritud, siis kasvab ka tavakodanike usaldus organisatsiooni vastu ja suureneb turvatunne.

Kogukond, millega mina isiklikult igapäevaselt kokku puutun, on vene keelt kõnelevad inimesed. Minu kui politseiametniku eesmärk on edastada igakülgset informatsiooni kodanikele  arusaadavas keeles, et nad aduksid probleemi ja teaksid viise, kuidas erinevaid olukordi ennetada või vajadusel lahendada. Kommunikatsioon on siin olulisel kohal – see peab aga olema arusaadav ja ühiselt mõistetav.

Mitmekesine kogukond vajab mitmekesist politseid

Liigses ühetaolisuses peitub oht, et sarnase taustaga inimeste tehtavad otsused lähtuvad ühe sotsiaalse grupi eesmärkidest. Mitmekesine ühiskond vajab mitmekesist politseid, kes tunneks ja oskaks erinevustega arvestada.

Meid ümbritsev maailm ja kohalik keskkond on mitmekesine, seda ei saa eirata. Nii nagu ühiskond, peaksime ka avaliku sektori organisatsioonides mitmekesisust hindama. Mida rohkem on töötajatel teadmisi, kogemusi, oskusi ja erinevaid arvamusi, seda väärtuslikum on organisatsioon ning kõrgem ühiskonna rahulolu.

Mitmekesisuses peitub ka lojaalsuse võti. Lojaalne töötajaskond on motiveeritud ja tõhus, mis omakorda meelitab organisatsiooniga ühinema uusi töötajaid, kes jagavad samu väärtusi. Mitmekesine organisatsioon väärtustab oma töötajaid ning kultuuride erinevusi. Väärtused paistavad alati ka organisatsioonist väljapoole ning tänu mitmekesisusele on PPA tööturul konkurentsivõimeline avaliku sektori organisatsioon.

Artikkel ilmub teavituskampaania “Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku sektori organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris” raames, mille ellukutsujateks on Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus. Kampaania tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.

Kampaania kohta vaata lisaks www.karjeravestonii.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #mitmekesisuse-paev
Ostukorv