Kinnitatud Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu poolt 25. jaanuaril 2021

 

Missioon: Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti.

Visioon 2025: Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

Põhimõtted
  • Lähtume oma tegevuses sellest, mille nimel ise töötame.
  • Lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist.
  • Oleme parimad selles, mida teeme.
  • Sekkume targalt, kui näeme selleks vajadust.
  • Meie kommunikatsioon on inimõigustel tuginev ja täpne.
  • Ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad.
EIKil on aastatel 2021–2025 kaks strateegilist eesmärki:

Eesmärk 1: Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud.
Eesmärk 2: Iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

EESMÄRKTULEMUSMÕÕDIK 2025
Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud.
Mitmekesisuse väärtustamisega on loodud eeldused võrdseteks võimalusteks.- laieneb mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik 
- kasvab mitmekesisuse märgise omanike arv 
- mitmekesisuse võrgustiku liikmed osalevad aktiivselt koolitustel 
- kasvab ürituste arv mitmekesisuse päeva tähistamisel
- mitmekesisuse ja kaasatuse valdkond on rahastatud erinevatest allikatest
Diskrimineerimise ja inimõiguste teemadele on tähelepanu juhitud ja konkreetseid murekohti lahendatud  strateegilise hagelemise abil.- tegeletud on vähemalt kolme strateegilise kaasusega aastas
- kasvab advokaatide ja juristide arv, kes huvituvad koostööst strateegilise hagelemise raames 
- iga strateegilise kaasuse jaoks on tegevus- ja kommunikatsiooniplaan koos kaasuse rahastamiseks vajalike annetustegevustega
- olemas on veebipõhine tööriist potentsiaalsetele strateegilise hagelemise klientidele testimaks, kas nende kaasuse puhul on tegu diskrimineerimisega 
Tagatud on tõhus ja kvaliteetne õigusabi varjupaigataotlejatele ja pagulastele.- pakutud on esmast õigusnõustamist enamikule Eestis varjupaika palunud inimestele
- tegeletud on vähemalt viie strateegilise kaasusega aastas
- valdkond on rahastatud erinevatest allikatest
Suurendatud on iga inimese turvatunnet, võideldes ühiskonnas leviva vaenuga.- läbi on viidud baasuuring vaenukuritegude levikust Eestis 
- olemas on püsiv rahastus vaenukõne ja vaenukuritegude vastu võitlemiseks
Iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. 
Inimõiguste alane teadlikkus on paranenud.- kasvab inimeste osakaal, kes teavad, mis on inimõigused (vähemalt 70%) 
- igal teisel aastal on ilmunud aruanne “Inimõigused Eestis”
- igal teisel aastal on ilmunud avaliku arvamuse uuring LGBTQ teemadel.
- sisend on antud igale poliitikaalgatusele ja eelnõule, mille osas on pädevus ja võimekus
- Inimõiguste giidi platvormi külastatakse rohkem
Üle Eesti on kokku toodud inimesed ja organisatsioonid, kelle jaoks on inimõiguste eest seismine oluline.- inimõiguste saadikute programm on toimiv - võrgustik vähemalt 15 saadikuga 9 maakonnas
- vabatahtlike tagasiside näitab, et nad saavad aru oma ülesannetest
- püsiannetajaid on 200 ja annetuste aastane summa katab EIKi kaudsed kulud
- võrdse kohtlemise võrgustik töötab aktiivselt
- infokanalitel on 14 000 regulaarset jälgijat
- kodulehe külastatavus on aastast aastasse tõusnud
Inimõiguste keskuse kompetents ja tegevushaare on suurenenud. - aktiivselt on panustatud Euroopa, maailma ja teiste riikide inimõigustega tegelevate võrgustike ja organisatsioonide töösse 
- käivitatud on töö andmekaitse ja privaatsuse suunal
- töötajad on teadlikud keskuse eesmärkidest, motiveeritud ja rahul
- kõneisikute ring on laienenud, suurenenud on sõnavõttude arv meedias
- tegevuste rahastus tuleb aasta lõikes vähemalt kaheksast eri allikast
Strateegia elluviimiseks on vajalik:
  • asjatundlikkus – EIK on ekspertorganisatsioon, iga uus algatus nõuab põhjalikku ettevalmistust ja spetsiifiliste teadmistega inimeste kaasamist;
  • eestvedamine – muutused on võimalikud juhul, kui igal EIKi tegevussuunal on eestvedaja ja me võtame strateegiliste eesmärkidega tegelemisel proaktiivse rolli;
  • ressursid – tegevuste elluviimiseks on olulised piisavad ressursid, seega jätkame koostööd pikaajaliste toetajatega, otsime uusi rahastusvõimalusi ja kogume annetusi;
  • koostöö – ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad, sh riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, vabaühendused ja üksikisikud.

Strateegiat täiendab iga-aastane tegevusplaan, mis võtab arvesse lähituleviku väljavaateid. Tegevusplaan kinnitatakse juhatuse poolt hiljemalt eelneva aasta detsembrikuus. Aasta lõpus vaadatakse üle tegevusplaani elluviimine ja hinnatakse tehtu mõju strateegiaga seatud eesmärkidele.

Ostukorv