Kooseluseadus (KooS) võeti Riigikogus vastu 9. oktoobril 2014 ning see jõustus 2016. aasta 1. jaanuaril. Tänaseni ei ole Riigikogu aga vastu võtnud rakendusakte ehk sätted, millega täpsustakse kooseluseaduse rakendamine igapäevastes praktilistes olukordades. Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus, sest eelnõuga muudetakse kohtumenetluse seaduseid (PS § 104 lg 2 p 14) ja kodakondsuse seadust (PS § 104 lg 2 p 1).

Eesti Inimõiguste Keskus aitab tagada, et kooseluseaduse rakendamine sujuks ning vastu võetaks puuduvad rakendusaktid. Nii tagame koosellu astunud perede kohtlemise samaväärselt teiste peredega mitte ainult paberil vaid ka tegelikkuses.

Faktileht 1 – kooseluseadus

Faktileht 2 – LGBT teemad

Kooseluseadus: küsimused ja vastused

Kooseluseadus

Seadus võimaldab partneritel oma kooselu notari juures registreerida. Kooseluleping (st. kooselu registreerimine) kaitseb mõlemat partnerit ja võimaldab muuhulgas reguleerida varasuhteid ning kokku leppida pärimisküsimustes. Partneritel võib tekkida kohustus teineteist ülal pidada ja toetada. Samuti võib registreeritud elukaaslane lapsendada lapse, kelle:

  1. bioloogiline vanem on teine registreeritud elukaaslane või
  2. vanem oli teine registreeritud elukaaslane enne kooselulepingu sõlmimist.

Inimõiguste kaitse kontekstis oli seaduse vastuvõtmine märgilise tähtsusega, millega viidi Eesti õigusruum kooskõlla Eesti Vabariigi Põhiseadusega. Varasem olukord, mille puhul samasooliste paaride kooselu ei saanud riigilt kaitset, oli vastuolus põhiseadusega; tegemist oli  perekonnapõhiõiguse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega.

Samale järeldusele jõudis 2011. aastal õiguskantsler Indrek Teder, kes tõdes märgukirjas justiitsministeeriumile:

“Olen seisukohal, et samasooliste isikute vaheline püsiv kooselu kuulub perekonnapõhiõiguse kaitsealasse, mistõttu on põhiseadusega vastuolus olukord, kus selline kooselu on õiguslikult reguleerimata. Seetõttu on kooskõlas põhiõiguste tagamise põhimõttega vajalik luua selliste õigussuhete reguleerimiseks kohane õiguslik raamistik.”

Eesti Inimõiguste Keskuse seisukohad kooseluseaduse kohta

Eesti Inimõiguste Keskus toetas kooseluseaduse vastuvõtmist ja on eelnõuga seoses avaldanud seisukohti mitmel korral:

Ostukorv