Võrdse kohtlemise võrgustik

2013. aastal loodud võrdse kohtlemise võrgustik koondab vabaühendusi, mille üheks olulisemaks tegevuseks on seista oma sihtgrupi võrdsete õiguste tagamise eest.

Võrgustik toetab liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ning teeb koostööd, võttes ühiselt sõna kõigi jaoks olulistel teemadel ja korraldades erinevaid tegevusi. Võrgustik teeb ühisosa piires koostööd ka riigi institutsioonidega ning mõjutab neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama.

Liitumine

Nõuded organisatsioonile

 • mittetulundusühing või sihtasutus, kes tegeleb huvikaitsega oma organisatsiooni pädevuse valdkonnas ja mille juhtorganite liikmeid ei määra riik;
 • oma tegevustes lähtub vabaühenduste eetikakoodeksist;
 • oma tegevustes lähtub võrdse kohtlemise põhimõttest;
 • näitab üles austust teiste Võrgustiku organisatsioonide ja nende esindatavate gruppide suhtes ning toetab tulemuslikku dialoogi;
 • huvitub enda organisatsiooni kompetentsi tõstmisest võrdse kohtlemise valdkonnas;
 • on valmis osalema Võrgustiku huvikaitse tegevustes.

Vastuvõtmine

 • Võrgustikuga liituda sooviv organisatsioon esitab Võrgustiku koordinaatorile (kelly.grossthal@humanrights.ee) vabas vormis avalduse liitumise kohta, põhjendades liitumise soovi ja selgitades vastavust liitumise tingimustele;
 • Võrgustiku koordinaator kontrollib organisatsiooni vastavust liitumise tingimustele ning esitab vajadusel organisatsioonile täiendavaid küsimusi;
 • Võrgustiku koordinaator saadab uue organisatsiooni vastuvõtmise ettepaneku Võrgustiku liikmetele;
 • Kui ühelgi organisatsioonil vastuväiteid ühe kuu jooksul alates avalduse saatmisest liikmetele ei ole, võetakse organisatsioon Võrgustiku liikmeks. Võrgustiku liige võib jääda eriarvamusele uue liikme vastuvõtmise osas, kuid peab põhjendama oma eriarvamust teistele liikmetele. Eriarvamuste esinemisel arutatakse liitumisavaldust järgmisel Võrgustiku kokkusaamisel, kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates eriarvamuse esitamisest;
 • Uue organisatsiooni vastuvõtmisel sõlmib Võrgustiku koordinaator organisatsiooniga Võrgustikuleppe võrdse kohtlemise võrgustikus osalemiseks.Inimesed

Ostukorv