Strateegiline hagelemine kui ühiskondlike muutuste tööriist

Inimõiguste valdkonnas võib positiivseid muutusi saavutada erinevate meetoditega: teha näiteks koolitusi, panustada oma arvamusega õigusloomesse või viia läbi kampaaniaid. Viimastel aastatel on üha rohkem Euroopa vabaühendusi aga pidanud tõdema, et ainult arvamisest ja infojagamisest ei piisa – muutuste elluviimiseks tuleb lisaks kaitsta üksikisikute inimõigusi. Õigusabi on vabaühendused ikka pakkunud – ka inimõiguste keskus on asutamisest alates andnud õigusnõu nii võrdse kohtlemise kui pagulasvaldkonnas -, kuid puudu on jäänud suurematest muutustest ühiskonna jaoks. Siin tulebki appi strateegiline hagelemine. Bürokraatliku ja ehk hirmutavagi termini taga peitub asjalik ja inimlik sisu.

Strateegiline hagelemine tähendab, et kohtusse viiakse ühe inimese probleem, mille lahendus võiks paremaks teha paljudele inimeste elu. Ehk kaitstes ühe inimese inimõigusi, kaitseme tegelikult paljude inimõigusi. Lisaks kohtumenetlusele on tähtis ka õigusliku probleemi ja kohtutee selgitamine avalikkusele. Kogu protsessis on olulisel kohal inimene oma loo ja õigusliku probleemiga. Seetõttu ongi tegu huvikaitse meetodiga, mitte lihtsalt kohtus käimisega.

Keskuses tegeleme strateegilise hagelemisega juba seitse aastat.  Oleme selle ajaga omajagu saavutanud, aga alati on kasulik õppida ka teistelt. Sel sügisel külastasime koos Eesti vandeadvokaatidega Berliini. 30.11-1.12 toimunud õppevisiidi eesmärk oli tutvuda Saksa vabaühenduste edusammude ja õppetundidega, seda nii strateegilise hagelemise valdkonnas kui ka laiemalt kodanikuühiskonnas tegutsedes.

Visiidil osalenud vandeadvokaadi Steven-Hristo Evestuse sõnul said õppereisi eesmärgid tema jaoks rohkem kui täidetud: “Et mina olin reisiseltskonnas strateegilise hagelemise kogemuse vaates kõige rohelisem, siis oli minu jaoks oluline kuulata teiste innustavaid kogemuslugusid ja heita pilk rahvusvaheliste vabaühenduste ja katusorganisatsioonide köögipoolele. Kõigi kolme külastuse ajal oli võimalik kohtuda valdkonna eestkõnelejatega ning see meeletu motivatsioon ja muutmise soov, oligi ehk selleks faktoriks, millele kinnitust otsima läksin ning mida ka kogeda õnnestus. Seega sai õppereisi eesmärk enam kui täidetud, seda just isikliku valmisolekuga inimeste põhiõiguste kaitset edendavate ja muutusi esilekutsuvate juhtumitega tegelemiseks.”

Vabaühenduste roll polariseeruvas ühiskonnas

Liberties on Euroopa vabaühendusi koondav vabaühendus ja võrgustik, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liidus oleks inimõigused kaitstud. Eraldi keskendutakse demokraatia ja õigusriigi teemadele, kuid üha enam on fookuses ka digiõiguste puutepunktid klassikaliste inimõigustega. Liberties teeb koostööd mitmete juristide, õigusteadlaste ja vabaühendustega, et juhtida Euroopa avalikkuse tähelepanu inimõiguste rikkumistele. Selleks tehakse õigusanalüüse, avalikke üleskutseid ja toetatakse vajadusel info ja analüüsidega oma liikmeid, kes on strateegilise hagelemise valdkonnas tegevad. Nt. pakutakse koolitusi, kuidas viia kohtumenetluste sõnumid tavaliste inimesteni.

Keskus on võrgustiku liige aastast 2017. Hetkel on meil koostöös nendega käimas projekt, millega uurime, kui palju Eesti kohtud kasutavad Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, et siis hiljem ka õigusvaldkonna eksperte samal teemal koolitada. Lisaks valmib projekti käigus harta kasutamise võimalusi selgitav veebikeskkond.

Õppevisiidi raames toimunud kohtumisest jäi kõlama, et demokraatia ja inimõigused on Euroopas taas hapras seisus, kuna populistid suudavad jätkuvalt inimesi kõnetada. Kõigile inimestele heaolu tagamise asemel toimib endiselt vastandamine ja vähemusgruppide vaenlasteks tembeldamine, mis tegelikult kellegi elu paremaks ei tee. Samas rõhutas Liberties’e juht Balazs Denes, et vabaühendustel on polariseerunud ühiskonnas väga oluline roll. Üha enam tuleb leida võimalusi, kuidas oma tegevusega kõnetada nn. “keskmisi” inimesi, selgitades inimõiguste kaitsmise vajadust kui demokraatia ja heaolu tagatist.

Strateegiline hagelemine kui huvikaitse meetod

Saksa vabaühendus BUG (Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V ehk Võrdse Kohtlemise Rakendamise Büroo) tegeleb peamiselt võrdse kohtlemisega ja annavad oma panuse, et Saksamaa võrdse kohtlemise seadust ka päriselt rakendataks. Seda eesmärki püüavad nad saavutada eelkõige strateegilise hagelemise kaudu. Näiteks seisid nad selle eest, et Saksamaa riiklik raudtee-ettevõte Deutsche Bahn lisaks oma vormidesse nais- ja meessoo kõrvale ka sooneutraalse vormi. Lisaks on BUG-i jaoks oluline rassilise diskrimineerimise teema. Näiteks on nad viinud kohtusse juhtumid, kus inimesi pole lastud ööklubidesse nende tumedama nahavärvi tõttu.

Vabaühendus Gesellschaft für Freiheitsrechte (Kodanikuõiguste Ühing) keskendub inimõiguste kaitsele Saksamaal läbi õigusabi ja strateegilise hagelemise. Hiljuti õnnestus neil saavutada õigeks mõistmine mehele, kes oli kutsunud üles relvatööstuses töötavaid inimesi andma teada ebaseaduslikest praktikatest. Nii oma juristide kui advokaadifirmadega on kohtusse viidud veel näiteks pagulaste telefonide põhjuseta läbiotsimine ja kogenemisvabadust puudutavaid kaasusi. Hiljuti saavutati oluline võit konstitutsioonikohtus, mille kohaselt on Saksa Föderaalse Luureteenistuse ülemaailmne massilise jälgimise tava põhiseadusega vastuolus.

Ühingu rahastusmudel sarnaneb keskuse omale, palju nähakse vaeva, et leida annetajaid nii eraisikute kui ettevõtete seast. Olulisel kohal on seetõttu kommunikatsioon ja oma tegevuse tutvustamine avalikkusele. Eriti positiivne on, et lisaks teiste aitamisele on nad pühendunud ka sellele, et organisatsiooni enda töökeskkond oleks toetav, võimaldaks arengut ja inimväärikat elu. Lisaks on tegu vabaühendusega, mis on rahastuse ja läbipaistvuse poolest paljudele eeskujuks. Nende töökeskkonna põhimõtete ja rahastusreeglitega saab tutvuda siin.

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust toetab 2022.-2023.aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine
Ostukorv