Poliitikasoovitused puudega seotud vaenukuritegudega tegelemiseks

Puuetega inimeste vastu suunatud vägivald on levinud kogu maailmas. Puuetega inimeste kui kuriteoohvrite, sealhulgas vaenukuritegude sihtmärgi kohta napib Balti riikides aga statistikat. Projekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegude vastu võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus“ (PONGO) raames koostatud riiklikes ülevaadetes on sarnasused näha kõigis kolmes Balti riigis: puudusi on kannatanu puudest ajendatud vägivalla ja vaenukuritegude äratundmises, registreerimises ja uurimises. 

Et alustada puuetega inimeste vastu suunatud vaenuga tegelemisega Balti riikides, töötas inimõiguste keskus koos partneritega välja soovitused, mis on suunatud kolmele erinevale sidusrühmale:

1) poliitikakujundajad;
2) õiguskaitseorganid ja ohvriabiteenused;
3) vabaühendused ja puuetega inimesed.

Lisaks riigiülestele soovitustele on välja toodud eraldiseisvad soovitused igale riigile. Kõigi kolme Balti riigi kohta on koostatud üldsoovitused õigusnormide muutmiseks, praktikate ümberkujundamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks puudega seotud vaenukuritegude äratundmise ja neile asjakohase reageerimise vajalikkuse kohta.

Soovituste hulgas on ka neid, mille eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust puuetega inimeste ja nende inimõiguste kohta, sealhulgas, kuidas austada ja edendada puuetega inimeste väärikust, vähendada puude sotsiaalset stigmat, edendada sotsiaalset kaasatust ja juurdepääsetavust kõigile teenustele, sealhulgas õiguskaitsele, kohtusüsteemile ja ohvriabile.

Soovitused on koostanud eksperdid koostöös puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega. Soovitused eesti keeles.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#vaenukone #vaenukuriteod