Avalik kiri: Vabaühendused paluvad mitte filtreerida interneti sisu autoriõiguse huvides

57 Euroopa inimõigus- ja digitaalõigusorganisatsiooni, sh Eesti Inimõiguste Keskus, saatsid täna EL liidritele järgneva avaliku kirja:

Artikkel 13 – internetisisu monitoorimine ja filtreerimine on vastuvõetamatu

Avalik kiri

Lugupeetud president Juncker,
Lugupeetud president Tajani,
Lugupeetud president Tusk,
Lugupeetud peaminister Ratas,
Lugupeetud peaminister Borissov,
Lugupeetud ministrid,
Lugupeetud MEP Voss, MEP Boni

Allakirjutanud osapooled esindavad põhiõigusorganisatsioone.

Põhiõigused, õigus ja õigusriik on lahutamatult seotud ning on alusväärtusteks, millele EL on rajatud. Mis tahes katse neid väärtusi eirata õõnestab liikmesriikidevahelist usaldust, mis on ELi toimimiseks vajalik. Mis tahes selline katse eitaks ka kohustusi, mis Euroopa Liidul ja riiklikel valitsustel on oma kodanike ees.

Direktiivi ettepaneku „Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul“ artikkel 13 hõlmab võrguettevõtetele pandavaid kohustusi, mida oleks võimatu täita ilma kodanike põhiõigusi oluliselt piiramata.

Artikkel 13 näeb ette uusi kohustusi internetiteenusepakkujatele, kes jagavad ja säilitavad kasutajate loodud sisu, näiteks videote või fotode jagamiseks või isegi kirjandusloomeks mõeldud platvormid, sealhulgas ka kohustust filtreerida veebilehele üles laaditavat sisu. Artikkel 13 paistab põhjustavat sellist õiguslikku ebakindlust, et internetiteenusepakkujatele ei jää tegutsemise jätkamiseks muud võimalust kui jälgida, filtreerida ja vajadusel blokeerida Euroopa Liidu kodanike tegevust internetis.

Artikkel 13 on vastuolus olemasolevate reeglite ja Euroopa Kohtu senise kohtupraktikaga. E-kaubanduse direktiiv (2000/31/EÜ) reguleerib võrguettevõtete vastutust kasutajate loodud sisu suhtes. Olemasolevatele reeglitele vastavalt on ettevõttel kohustus eemaldada autoriõigusi rikkunud sisu, kui teenusepakkujat on sellisest rikkumisest teavitatud.

Artikkel 13 sunniks selliseid ettevõtteid kasutajate sisu aktiivselt jälgima, mis on vastuolus e-kaubanduse direktiivi reeglitega üldise jälgimiskohustuse puudumise osas. Euroopa Kohus on kaks korda tagasi lükanud nõude elektroonilistele sidevõrkudele filtri rakendamiseks, Scarlet Extended (C 70/10) ja Netlog/Sabam (C 360/10). Seega lükkaks Euroopa Kohus peaaegu kindlasti tagasi sätte, mis kohustaks võrguettevõtteid paigaldama filtreerimissüsteemi, kuna see oleks vastuolus nõudega, mille kohaselt peavad intellektuaalomandiõigused ning ettevõtlus- ja sõnavabadusõigus, nagu näiteks õigus saada ja anda edasi informatsiooni, olema õiglases tasakaalus.

Nõue sellisel viisil sisu filtreerida rikuks õigust sõnavabadusele, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11. Kui võrguettevõtteid kohustada õigusrikkumise vältimiseks paigaldama filtreerimissüsteeme, siis seda ka tehakse. See viiks sisu ülemäärase filtreerimise ja kustutamiseni, piirates nii vabadust jagada kui ka vabadust saada informatsiooni.

Kui Euroopa Liidu seadusandlus läheb põhiõiguste hartaga vastuollu, võivad siseriiklikud konstitutsioonikohtud jätta sätte kohaldamata ning võib oodata, et Euroopa Kohus sellise õigusnormi tühistab. Sama juhtus andmete säilitamise direktiiviga (2006/24/EÜ), kui EL seadusandjad eirasid ühilduvusprobleeme direktiivi ja põhiõiguste harta vahel. 2014. aastal kuulutas Euroopa Kohus andmete säilitamise direktiivi kehtetuks, kuna see rikkus põhiõiguste hartat.

Ülalmainitud argumente arvesse võttes palume asjaomastel poliitikutel artikkel 13 ettepanekust välja jätta.

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
European Digital Rights (EDRi)

Access Info
ActiveWatch
Article 19
Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais
Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)
Association for Progressive Communications (APC)
Association for Technology and Internet (ApTI)
Association of the Defence of Human Rights in Romania  (APADOR)
Associazione Antigone
Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)
Bits of Freedom (BoF)
BlueLink Foundation
Bulgarian Helsinki Committee
Center for Democracy & Technology (CDT)
Centre for Peace Studies
Centrum Cyfrowe
Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)
Code for Croatia
COMMUNIA
Culture Action Europe
Electronic Frontier Foundation (EFF)
epicenter.works
Eesti Inimõiguste Keskus
Freedom of the Press Foundation
Frënn vun der Ënn
Helsinki Foundation for Human Rights
Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights
Human Rights Monitoring Institute
Human Rights Watch
Human Rights Without Frontiers
Hungarian Civil Liberties Union
Index on Censorship
International Partnership for Human Rights (IPHR)
International Service for Human Rights (ISHR)
Internautas
JUMEN
Justice & Peace
La Quadrature du Net
Media Development Centre
Miklos Haraszti (endine OSCE Media Representative)
Modern Poland Foundation
Netherlands Helsinki Committee
One World Platform
Open Observatory of Network Interference (OONI)
Open Rights Group (ORG)
OpenMedia
Panoptykon
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
Reporters without Borders (RSF)
Rights International Spain
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)
Statewatch
The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)
Xnet

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #inimoigused #privaatsus
Ostukorv