Inimõiguste keskus küsitles Riigikokku kandideerivaid erakondi

Täienduseks analüüsile, mille tegime erakondade valimisprogrammide põhjal, küsisime kõigilt erakondadelt ka mõnede inimõiguste mõttes oluliste teemade kohta konkreetseid küsimusi. Küsitlusele vastasid kõik erakonnad peale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna. Hea on tõdeda, et kõik vastanud erakonnad pidasid inimõiguste teemat väga oluliseks või oluliseks, sealhulgas ka välispoliitikas. Laiemat huvi pakkuda võivatest küsimustest on seisukohad järgmised.

Vaenu õhutamise keeld karistusseadustikus pole Eesti Inimõiguste Keskuse ja teiste inimõiguste ekspertide arvates tõhus ning ei taga vähemusgruppidele piisavat kaitset. 2012. aastal alanud protsess sätteid muuta ei ole seniks kaugele jõudnud. Reformierakond, SDE ja Keskerakond, samuti Vasakpartei, toetavad sätte toime tõhustamist, samal ajal kui IRL ja Vabaerakond suhtuvad sellesse pigem neutraalselt.

Kooseluseadus võeti küll Riigikogu poolt sügisel vastu, aga selle tähtaegne rakendamine 1. jaanuarist 2016 vajab veel mitmete rakendussätete vastuvõtmist. Nende vastuvõtmist toetavad SDE ja Reformierakond, vastu on IRL. Teised erakonnad on otsustanud jääda küsimuses pigem äraootavale või neutraalsele seisukohale. Riigikogu peab samas kooseluseaduse tähtaegselt jõustama, et samasoolistest paaridest moodustuvad pered saaksid võimaluse seaduse võrdsele kaitsele ja laheneks põhiseadusevastane olukord.

Võrdõigusvoliniku ressursid ei ole inimõiguste keskuse arvates olnud piisavad, et täita kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid. Seetõttu on oluline teada, millised erakonnad suurendaksid riigi panust võrdõigusvolinikule. Voliniku rahastuse suurendamise osas valitseb üksmeel RÜE, Vasakpartei, Keskerakonna ja SDE vahel. Rohelised näevad probleemi lahendust hoopis raha suunamises ühistulisse tegevusse ja alternatiivenergiasse, et ühiskondlikud suhted ümber korraldada. Vabaerakond pakub voliniku ühendamist õiguskantsleriga.

Pagulasvaldkonnas näeme vajadust koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku ametiga sisse seada sõltumatu piirimonitooring. See aitaks tõsta varjupaigamenetluse kvaliteeti ja tagaks paremini ligipääsu varjupaigamenetlusele. Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond toetavad mõtet, IRL ja enamik väikeparteidest pigem vastu, Vabaerakond neutraalne.

Vangide valimisõigus on teema, mille osas on ekspertide ja ametnike seas pikalt konsenus, et praegune automaatne valimisõiguse äravõtmine kõigilt vanglakaristuse kandjatelt on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Ometi ei ole valimisseadustesse vastavat muudatust senini tehtud. RÜE, Vasakpartei, Keskerakond, Vabaerakond ja SDE on need, kes toetavad olukorra inimõigusnormidega kooskõlla viimist. Euroopa inimõiguste konventsiooni rikkumise jätkamist toetavad IRL ja Rohelised.

 

Täisnimekirjaga välja läinud erakondadest langesid küsimuste osas kõige enam kokku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna seisukohad ning need erakonnad olid samas ka kõige progressiivsemad esitatud inimõiguste küsimuste osas. Reformierakond oli samuti paljudes olulistes küsimustes edasipüüdlik, ent mõnede teemade puhul polnud selget arvamust kujundanud. Vabaerakond oli pigem tagasihoidlikum võrdõiguslikkust puudutavates küsimustes ja IRL jäi pigem neutraalseks või suhtus tõstatud teemadesse negatiivselt.

Vastuste põhjal võib väita, et erakondade teadlikkus inimõiguste küsimustest on kasvanud ning paljudes küsimustes on erakonnad välja kujundanud ka konkreetsed seisukohad.

Murettekitav on seni kodanikuõigusi oluliseks pidanud IRL-i teistest leigem suhtumine inimõigustesse olukorras, kus rahvusvahelised kohustused ja põhiseadus nõuavad muutusi. Kuna konservatiivne maailmavaade ei ole kindlasti inimõiguste kaitsega vastuolus, võib arvata, et tegemist on pigem populistliku kalkulatsiooniga. Vabaerakonnas on küll valdkondlik pädevus suhteliselt suur, ent vastustes ollakse ettevaatlikud.

Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond on inimõiguste küsimustes samas kasvatanud nii teadmisi kui julgust ka ebapopulaarsetes küsimustes inimõiguste kaitse vajadusest lähtuda. Pikas perspektiivis annab see valijatele kindlustunde, et neid erakondi valides liigume inimõigusi väärtustava ühiskonna suunas.

Väikeparteidest valmistasid pettumuse Roheliste vastused, mis näitavad pigem vähest küpsust inimõiguste küsimustes. Eriti kummaline on see olukorras, kus Euroopa teistes riikides on just rohelise maailmavaate edendajad samal ajal ka inimõiguste eest võitlejate seas.

 

Kari Käsper

Loe erakondade saadetud vastuseid täismahus SIIT.

Annetusportaalis anneta.humanrights.ee saad oma panuse anda inimõigusi väärtustava ühiskonna nimel.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv