Partner:
Tiim:
  • Uljana Ponomarjova
  • Joosep Nahkor
  • Egert Rünne
  • Marleen Armei

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) jätkab koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga 2022. aastal. Projekti eemärgiks on varjupaigataolejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele õigusabi kättesaadavuse parandamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis.

Koostöös soovitakse parandada:

  • varjupaigataotlejate ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute ligipääsu õigusabile ning lahendustele Eesti Vabariigis;
  • vastuvõtutingimusi nii vastuvõtukeskustes kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskuses.

Projektiperioodi vältel pakuvad EIKi õiguseksperdid õigusnõustamist ning -abi varjupaigataotlejatele esimese astme varjupaigamenetluses ehk Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes. Nõustamine hõlmab endas tasuta õigusabi, varjupaigataotlejate esindamist Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes, sealhulgas esindamine varjupaigaintervjuudel ja Politsei- ja Piirivalveametile eelotsustele vastuskirjade koostamist.

Õiguseksperdid tuvastavad nõustamise käigus strateegilisi kohtukaasusi, millest võiks abi olla rahvusvahelise kaitse vajaduse menetluse ehk varjupaigamenetluse kvaliteedi parandamisel Eestis. Lisaks eelpool mainitule teostavad õiguseksperdid kaks korda aastas seirevisiite nii Vao ja Vägeva majutuskeskustesse kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskusesse. Seirevisiitide eesmärk on koguda ning hinnata informatsiooni, mis puudutab varjupaigataotlejate ligipääsu erinevatele õigustele ja teenustele, sh tasuta riigi õigusabile. 

Vajadusel ja koostöös UNHCR’ga tegelevad EIK juristid tuvastatud probleemidega eesmärgistatud õiguslike meetmete või otsese sekkumise kaudu, kaasates oma tegevusse ka vastavaid riiklikke institutsioone, sealhulgas õiguskantsleri bürood ja kohtuid või rahvusvahelisi ja piirkondlikke inimõiguste järelevalvega tegelevaid organisatsioone. Selline tegevus rajaneb esimese tasandi varjupaigamenetluste otsuste analüüsil, mille käigus pööratakse tähelepanu ka rahvusvahelise kaitse alusel Eestisse ümberasustatud või -paigutatud isikutega seotud juhtumitele.

Projekti raames laiendavad Eesti Inimõiguste keskus ja Eesti Pagulasabi koostööd ÜRO pagulasametiga (UNHCR), et suurendada Eestisse jõudnud Ukraina pagulaste turvatunnet. Aasta lõpuni kestva koostöö raames toetatakse Eestis viibivaid Ukraina pagulaste kogukondi ja nende esindajaid. 2022. aastal lõpuni kestva koostöö raames korraldatakse koostöös Ukraina pagulaste kogukondadega üle saja ürituse Eesti eri paigus, jälgitakse pagulaste elamistingimuste olukorda, tehakse kindlaks põgenike sotsiaalsed ja õiguslikud murekohad ning tegeletakse nende lahendamisega.

Ostukorv