Projekti üldeesmärk on saavutada Eesti Inimeste suurem teadlikkus põgenikest, varjupaigataotlejatest, pagulastest täiendava kaitse saajatest ja ajutise kaitse saajatest, mis on üheselt kooskõlas ka Eesti Inimõiguste Keskuse kommunikatsioonistrateegia (2012-2015) peamiste eesmärkidega.
Otsesed eesmärgid on:

  • Eesti elanike teadlikkuse tõus varjupaigataotlejatest ning rahvusvahelise kaitse saajatest – seda nii üldiselt (et nad Eestis olemas on) kui ka süvitsi (andes ülevaate, millistel põhjustel ja miks rahvusvahelist kaitset pakkuda tuleb;
  • Sallivuse suurendamine erineva kultuuritaustaga inimeste, sh nende suhtes, kes taotlevad ja vajavad rahvusvahelist kaitset;
  • Eesti kõrgkoolide üliõpilaste teadmiste tõus varjupaigatemaatikast (õiguslikust, poliitilisest ja sotsiaalsest) ning seonduvatest valdkondadest;
  • Ajakirjanike teadlikkuse tõus ning ajakirjanduse suurem pädevus pagulasteemade kajastamisel meedias.

Selleks viiakse läbi erinevaid tegevusi, mis jagunevad kolme põhitegevuste gruppi:

Ostukorv