Projekti põhieesmärk on luua hiljuti Eestis ratifitseeritud konventsiooni järelevalveks tõhus süsteem. Projekt sisaldab endas üldjoontes kahte tegevust: konventsiooni järelevalveorgani loomine ning selle organi tegevuse jaoks juhiste loomine. Projekti jooksul töötatakse välja selle organi loomise ja koosseisu põhimõtted ning konkreetsed ülesanded.

Samuti valmivad soovitused selle kohta, kuidas see organ täpselt konventsiooni täideviimist kontrollida saaks ja võiks. Organi ülesannete väljatöötamisel ja selle töömeetodite jaoks soovituste tegemisel tuleb silmas pidada, et puuetega inimeste õiguse konventsiooni kohaselt peab see organ järjepidevalt konventsiooni täitmist siseriiklikult monitoorima ja analüüsima ning selle põhjal poliitikakujundajatele soovitusi andma.

Ostukorv