LGBTI+ filmifestival Festheart

Klient: LGBTI+ filmifestivali Festheart (MTÜ Sevenbow, Keio Soomelt, Teet Suur)
Esindav jurist: Liisa Linna (Advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid Advokaadibüroo OÜ)

Ühiskondlik probleem: Eestis ei ole LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste olukord täielikult inimõigusi austav. Eesti Inimõiguste Keskus on seitsme aasta jooksul läbi viinud neli avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud viidi läbi aastatel 2012, 2014, 2017 ja 2019 Turu-uuringute ASi poolt. 2019. aasta uuring näitab, et Eesti elanike suhtumine lesbidesse ja geidesse pole kahe aasta taguse ajaga oluliselt muutunud. 41% peab homoseksuaalsust täiesti või pigem vastuvõetavaks, samas üle poole peavad homoseksuaalsust siiski täiesti või pigem vastuvõetamatuks. Erinevatele uuringutele toetudes kogevad LGBT inimesed võrreldes paljude teiste elanikegruppidega diskrimineerimist ja tõrjutust. Peamisteks ebavõrdsust põhjustavateks teguriteks on turvatunde ja õiguskindlusega seotud aspektid. Turvatunde puudumine tuleneb peamiselt teiste ühiskonnaliikmete negatiivsest suhtumisest, mille põhjuseks on negatiivsed (eel)arvamused ja stereotüüpsed hoiakud. Seetõttu kogevad LGBT inimesed sagedamini ahistamist ning tõrjutust töökohal ja haridussüsteemis ning satuvad sageli seksuaalse ja füüsilise vägivalla ohvriks või ähvardatakse neid vägivallaga.

Kaasuse sisu: Festheart on Eesti esimene LGBTI filmifestival, mille raames on võimalik vaadata maailma filmikunsti, pidada sisukaid debatte ja avaldada arvamust LGBTI kogukonda puudutavatel teemadel. Rakvere linn toetab läbi avaliku projektikonkursi linnas toimuvaid kultuurisündmusi ning Festheart esitas oma projekti konkursile nii 2018. kui 2019. aastal. Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule kinnitamiseks. Filmifestivali taotlust hinnati komisjoni poolt mõlemal aastal kõrgelt ja edastati kehtiva korra kohaselt volikogule. Volikogu vähendas aga toetust, olles samas kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes. Filmifestivali korraldaja MTÜ Sevenbow kaebas mõlema aasta volikogu otsused kohtusse ja mõlemal juhul leidis Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja, et tegu oli õigusvastaste otsustega. Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu on oma ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Samuti tuletas kohus meelde, et ka Riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest.

Ajajoon:

2018. aasta Festhearti kronoloogia

  1. MTÜ SevenBow esitas 15. novembril 2017 projektitaotluse, et saada Rakvere linnalt toetust LGBTI filmifestivali Festheart 2018 korraldamiseks. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjon hindas projekte ja Festheart pälvis komisjoni toetuse rahastusele.
  2. Rakvere linnavolikogu võttis 28. veebruaril 2018 vastu otsuse nr 18, millega kaldus kõrvale kultuurikomisjoni otsusest ja toetas LGBTI filmifestivali Festheart 2018 vaid 300 euroga.
  3. MTÜ SevenBow esitas 29. märtsil 2018 Tartu Halduskohtule kaebuse koostöös advokaat Liisa Linna ja Eesti Inimõiguste Keskusega ning palus Rakvere linnavolikogu otsuse tühistamist Festhearti puudutavas osas.
  4. 31. mail 2019 otsustas kohus tunnistada Rakvere linnavolikogu 28. veebruari 2018 otsuse nr 18 õigusvastaseks osas, milles volikogu jättis määramata LGBTI filmifestivalile Festheart 2018 toetuse 1200 eurot (ehk määras toetuseks 1500 euro asemel 300 eurot). Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow’le väiksemad toetused võrreldes sellega, mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus.
  5. Rakvere linn ei kaevanud kohtuotsust edasi ja see jõustus 2. juulil 2019. Kohtuotsuse leiab siit.

2019. aasta Festhearti kronoloogia

  1. MTÜ SevenBow esitas 15. novembril 2018 projektitaotluse, et saada Rakvere linnalt 1500-eurost toetust LGBTI filmifestival Festheart 2019 korraldamiseks. Rakvere volikogu kultuurikomisjon hindas projekte ja Festheart pälvis komisjoni toetuse rahastusele.
  2. Rakvere Linnavolikogu võttis 30. jaanuaril 2019 vastu otsuse nr 8, millega kaldus kõrvale kultuurikomisjoni otsusest ja toetas LGBTI filmifestivali Festheart 2019 vaid 300 euroga.
  3. MTÜ SevenBow esitas 27. veebruaril 2019 Tartu Halduskohtule kaebuse koostöös advokaat Liisa Linna ja Eesti Inimõiguste Keskusega nõuetes tühistada volikogu otsus ning kohustada vastustajat tegema uus otsus, millega määrata kaebajale täiendavalt toetust 1200 eurot.
  4. 14. juunil 2019 otsustas kohus tühistada Rakvere linnavolikogu 30. jaanuari 2019 otsuse nr 8 osas, milles jäeti rahuldamata Festhearti projektitaotlus filmifestivali Festheart toetamiseks summas 1200 eurot. Lisaks kohustas kohus Rakvere linnavolikogu tegema uus otsus, millega määrata Festheartile 2019. aasta filmifestivali korraldamiseks täiendavalt toetust 1200 eurot.
  5. Rakvere linn ei kaevanud kohtuotsust edasi ja see jõustus 16. juulil 2019. Kohtuotsuse leiab siit.

Meediakajastus:


Strateegilise hagelemise kaasuste annetuskampaaniatest kogunenud raha kasutatakse õigusabikulude, riigilõivude, eksperttasude, kommunikatsiooni ja muude vaid otseselt kaasusega seotud kulude katmiseks. Juhul, kui vastava kaasuse annetuskampaaniaga koguneb raha planeeritust rohkem, kasutatakse seda järgmise strateegilise hagelemise kaasuse raames. Lisaks sõlmib Eesti Inimõiguste Keskus strateegilise hagelemise kliendiga lepingu, mis kohustab isikut tagastama keskusele tema kaasuse jaoks tehtud kulutused juhul, kui kohtuotsusega määratakse vastaspoolele kohustus hüvitada menetluskulud ja need on ka reaalselt hüvitatud. Tagastus on võrdväärne tegelikult tehtud ja kohtu poolt määratud menetluskulude summaga ning tagastatud raha kasutatakse järgmiste kaasuste kulude hüvitamiseks.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine
Ostukorv