Kohtuotsus: erivajadusega isikule tuleb rahvusvahelise kaitse menetluses tagada piisav tugi

Juuni alguses said inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna juristid märkimisväärse kohtuvõidu, mis puudutab rahvusvahelise kaitse (RVK) menetlust. Kohus tühistas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) eitava otsuse rahvusvahelise kaitse andmise kohta kahel põhjusel: menetluslike nõuete rikkumise ning asjaolude puuduliku hindamise tõttu.

Inimõiguste keskuse poole pöördus Eesti riigilt rahvusvahelist kaitset taotlenud ja PPA-lt keelduva otsuse saanud inimene. Tegemist oli LGBT+ kogukonda kuuluva Vene Föderatsiooni kodanikuga, kellel oli diagnoositud autism.

Seaduse kohaselt peab PPA erivajadusega taotleja korral kogu menetluse vältel jälgima, et teda ei jäetaks üheski menetlusetapis ilma „piisavast toest”. “Piisav tugi” tähendab eri isikute puhul erinevaid asju, nt võib see tähendada sotsiaaltöötaja kaasamist, võimalust esitada oma seisukohad kirjalikus vormis vmt.

Inimõiguse keskuse juristide hinnangul ei arvestanud PPA taotluse asjaolusid kumulatiivselt, lähtus oma otsuses taotleja päritoluriigist saadud puudulikust infost ning ei arvestanud menetluse käigus taotleja erivajadusega.

Kohtus leidis tõestamist, et kaebaja oli pöördunud inimõiguste keskuse juristide poole, kes teda RVK menetluses esindasid. Sellest hoolimata asus PPA kontakti taotlejaga otse, jättes esindaja ühel korral üldse suhtlusest välja ja korraldades teisel korral vestluse selliselt, et esindajal ei olnud võimalik seal osaleda.

Kohtu hinnangul oli PPA menetlus taotleja erivajaduse hindamisel formaalne, jättes välja selgitamata, millist tuge võiks taotleja oma vaimse tervise probleemide tõttu vajada. Selle tulemusena rikkus PPA oluliselt kaebaja õigust olla ärakuulatud. Veel leidis kohus, et selline haldusorgani käitumine, kus ühel juhul menetlusdokumendid esindajale saadetakse ja teisel juhul mitte, on pahatahtlik ning vastuolus hea halduse põhimõttega.

Kokkuvõtvalt otsustas kohus, et kuna menetluse käigus rikkus PPA esiteks taotleja erivajaduse hindamisel välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS-i) nõudeid ning teiseks jättis ta ilma erivajaduse tõttu vajalikust toest, tuleb PPA otsus rahvusvahelise kaitse mitteandmise kohta tühistada ja menetlus uuesti nõuetekohaselt läbi viia.

Otsusega saab tutvuda siin.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#oiglane-kohtumenetlus #pagulased
Ostukorv