Elizaveta Cheremisina: Meie tõed ja õigused

4. märtsil kl 17 toimub Narva eesti keele majas kohtumine “Tõde ja õigused: Narva”, kuhu on oodatud kaasa rääkima igaüks, kel on soov avaldada arvamust seoses inimõigustega. Võrdse kohtlemise võrgustiku eestvedamisel toimuv sündmus on üks paljudest selletaolistest, mille eesmärk on kuulda inimeste muresid ja ettepanekuid ning need rahvusvahelisele tasandile viia.

Võrdse kohtlemise all peetakse silmas mittediskrimineerimist ja võrdväärseid võimalusi kõikidele inimestele. Võrdne kohtlemine on oluline igas ühiskonnaelu valdkonnas ning see puudutab eranditult kõiki. Sihtgrupp on nii naised kui mehed, noored kui vanad ning välja ei jää ka erivajadustega inimesed ega välismaalased. Eesti kuulub ÜRO-sse, mis tähendab, et meil kehtib inimõiguste deklaratsioon ning Eestis on ka enda võrdse kohtlemise seadus.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis toetab ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes noorteühendustes ja osaluskogudes. Me seisame selle eest, et noorteühendused suudaksid kaasata võimalikult palju noori olenemata rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. 

Selleks, et enda sihtgruppi võrdsete õiguste tagamise eest seista, kuulub Eesti Noorteühenduste Liit võrdse kohtlemise võrgustikku, mis loodi aastal 2013 ning kuhu kuuluvad lisaks meile ka teised vabaühendused. Selle aasta juulikuus esitab võrgustik Eesti inimõiguste olukorra kohta ÜRO-le variraporti, mis on mõeldud täiendama Eesti riiklikku raportit. Võrreldes riikliku raportiga, kuhu pannakse kirja üldine inimõiguste olukord Eestis, on meil variraporti kaudu võimalus tuua Eestis elavate inimeste mured ja ettepanekud rahvusvahelisele tasandile. Seetõttu kaasame protsessi inimesi maakondlike kohtumiste ja veebiküsitlusega.

Ootame sind 4. märtsil Narvas! Kõigil on võimalus jagada kogemusi ning avaldada arvamust sellest, milline on inimõiguste olukord Eestis. Sündmusele “Tõde ja õigused” on oodatud kõik, sest meie eesmärk on saada laiapõhjaline ülevaade inimõiguste olukorrast erinevates maakondades ning arutada, mis aitaks olukorda parandada. 

Kui tunned, et sul on mõtteid või ideid, mida jagada või lihtsalt huvi teema vastu, siis ootame just sind. Sündmusel saab vestelda ka privaatselt võrdse kohtlemise võrgustiku liikmega. Ootame sind oma lugu jagama ning tea, et ühtegi kogutud lugu ega vastust ei seostata hiljem kellegi isiku, elupaiga või muude isiklike andmetega.

Koos saame teha Eestist eeskuju teistele riikidele ning pöörata suuremat tähelepanu sallivuse ja mitmekesisuse teemadele.

Elizaveta Cheremisina
Eesti Noorteühenduste Liit

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #uro-inimoiguste-ulevaade #vordne-kohtlemine #vorgustik
Ostukorv