Euroopa Kohtu jurist: elukohaõigust ei saa samasooliste partneritega abielupaaridele EL-is keelata

11. jaanuaril 2018.a. avaldas Euroopa Kohtu jurist Melchior Wathelet oma arvamuse kohtuasjas Relu Adrian Coman ja teised vs. Inspectoratul General pentru Imigrări ja teised. Kohtujuristi arvamus ei ole küll Euroopa Kohtule siduv, kuid on oluline sisend kohtule otsuse tegemisel. Samasooliste partneritega elukohaõiguse ja väljaspool EL-i sõlmitud abielude kehtivuse teemal pöördutakse Eesti Inimõiguste Keskuse poole sageli, seega peame vajalikuks kohtujuristi argumentatsiooni põhjalikumalt eesti keeles avada. Lisaks on meil sarnases kaasuses käimas annetajate toel kohtuvaidlus. 

Nimetatud Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamus puudutas Rumeenia kodanik Comani ja Ameerika Ühendriikide kodanik Hamiltoni, kes elasid 4 aastat koos USAs ning abiellusid 2010. aastal Brüsselis. 2012. aastal taotlesid Coman ja Hamilton Rumeenialt dokumente, mis võimaldaksid Comanil ja Hamiltonil elada alaliselt Rumeenias. Taotlus esitati EL Direktiivi 2004/38/EÜ (liikumisvabadus) alusel, mis tagab EL kodaniku abikaasal õiguse ühineda oma abikaasaga liikmesriigis, kus viimane elab. Rumeenia keeldus taotlust rahuldamast argumendiga, et Rumeenia ei tunnustada samasooliste partneritega abielusid. Coman ja Hamilton pöördusid seejärel kohtusse, mille tulemusel Rumeenia Konstitutsiooniline Kohus pöördus EL kohtu poole eelotsuse saamiseks.

Kohtujurist selgitab oma arvamuses, et kohtuasja keskmes ei ole samasooliste abielude legaliseerimine, vaid EL kodanike liikumisvabadus. Seega ei ole küsimuse all liikmesriikide vabadus otsustada, kas võimaldada või tunnustada siseriiklikult samasoolisi abielusid või mitte, sest selline vabadus on neil endiselt. Küll aga on kohtuasja keskmes abikaasa mõiste tähendus Liikumisvabaduse direktiivi kohaselt. See direktiiv ei jäta liikumisvabaduse määratlemisel terminit abikaasa liikmesriikide õiguse otsustada. Küll aga nõuab, et see termin oleks EL-is tõlgendatud autonoomselt ja ühtselt. Direktiivi tähenduses viitab termin abikaasa suhtele, mis rajaneb abielule, kuid on samas neutraalne nende suhtes olevate isikute soo osas ja ei omista mingit tähtsust kohale, kus abielu on sõlmitud. Kohtujurist leiab, et kuna viimasel kümnendil on EL liikmesriikides olnud selge areng samasooliste abielude võimaldamisele, siis seni kehtinud EL Kohtu seisukoht, et “liikmesriikides üleüldiselt tunnustatud definitsiooni kohaselt tähendab abielu liitu erinevast soost inimeste vahel” enam ei päde. 

Lisaks märkis kohtujurist, et termin abikaasa on tahes-tahtmata seotud perekonnaeluga, mis on identselt kaitstud nii EL Põhiõiguste Hartaga kui Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga. Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on tunnustanud samasooliste paaride õigust perekonnaelu kaitsele ja oma suhete õiguslikule tunnustamisele ja kaitsele. Eelkõige on EIK kinnitanud, et perekonna taasühinemise kontekstis ei saa seksuaalse sättumuse alusel ebavõrdset kohtlemist õigustada eesmärgiga kaitsta traditsioonilist perekonda.

Seega leiab kohtujurist, et liikumisvabaduse direktiivi mõttes võib “abikaasa” olla ka samast soost isik. Sellest tulenevalt võib see isik elada alaliselt liikmesriigis, kus elab tema EL kodanikust abikaasa. Sama kehtib ka EL kodanikust abikaasa päritoluriigis (antud juhul Rumeenia) elamisele, kui ta naaseb sinna pärast teises EL liikmesriigis perekonna loomist (antud juhul Belgia).

 

Loe lähemalt meie kaasusest.

Tutvu Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamuse täistekstiga.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#kooseluseadus #strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine