Valimisprogrammid inimõiguste valguses

Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdid analüüsisid Riigikogu valimistel kandideerivate erakondade valimisprogramme inimõiguste kaitse valguses. Noppisime välja lubadusi, mille osas arvame, et need võivad edendada või halvendada inimõiguste kaitse olukorda.

Üldine pilt teemade mõttes on lünklik. On inimõigustega seonduvaid teemasid, mille osas pea igal erakonnal on oma lahendused. Näiteks peatuvad enamik erakondadest puuetega inimeste õigustel eelkõige töövõimereformi kontekstis. Negatiivse arengu mõttes pakuvad paljud suuremat otsedemokraatiat, mis võib ohustada vähemuste õiguste kaitset.

Programmidest selgub ka see, et konkreetset terviklikku visiooni või suuremat ambitsiooni inimõiguste edendamiseks ei ole ühelgi Eesti erakonnal. Pigem leiavad need teemad käsitlust muude teemade sees ning keskenduvad sellele, mis pole poliitiliselt tundlikud. Iseenesest on see tervitatav, et ükski erakond pole oma programmis negatiivselt radikaalne ega õhuta ühegi vähemusgrupi vastu otseselt vaenu. Samas eelmisel aastal vastakaid arvamusi tekitanud kooseluseaduse teema on sisuliselt käsitlemata.

Nelja praeguse parlamendierakonna valimislubadustest leiab inimõigusi puudutavaid küsimusi enam-vähem samas ulatuses. Kõige mitmekülgsem on inimõiguste mõttes Reformierakonna programm, mis pöörab ainsana suuremat tähelepanu andmekaitsele ja privaatsusele, samuti inimõiguste kaitse institutsioonidele. Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond panustavad rohkem konkreetsete sammudega soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemadele. Ka IRL käsitleb programmis mitmeid inimõiguste kaitsega seotud küsimusi, kõige põhjalikumalt puuetega inimeste valdkonnas. Parlamendiväliste erakondade valimislubadused on napisõnalised ja üldised ega paku inimõigusi edendavaid lahendusi.

Vaata ka kajastust Delfi TVs.

Loe ka erakondade vastuseid konkreetsetele inimõiguste küsimustele.

Kui arvad, et see analüüs on kasulik, anneta meile aadressil anneta.humanrights.ee, et saaksime sama teha ka tulevikus.

Erakondade valimisprogrammide võrdlus

Soodustab inimõiguste edendamist Ei soodusta inimõiguste edendamist
Eesti Keskerakond
 • Keskerakonna programmis on oluline koht diskrimineerimise vastu võitlemisel. Üldisemalt lubatakse tagada soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seaduse reaalne täitmine, konkreetsematest sammudest on märgitud valdkondliku seadusandluse ühtlustamine ja võrdõigusvoliniku rahastamise suurendamist. Samuti soovitakse toetada tööandjaid, kes puudega inimesi tööle võtavad ning tagada omastehooldajatele võimalus naasta tööturule.
 • Mainitakse lasteaedade, põhikoolide ja gümnaasiumide turvaliseks ning kiusamisvabaks muutmist. Eraldi fookus on ka puuetega noorte võrdsel osalusel ja arengul, aga ka puuetega inimeste olukorral laiemalt, näiteks lubatakse tagada puuetega inimeste ligipääs kultuuriasutustele ja vabaõhuüritustele. Lisaks naiste sõeluuringutele toetatakse meeste sõeluuringute arendamist. Samuti ravimiinfo kättesaadavust ka vene ja inglise keeles.
 • Perevägivalla vastu võitlemiseks on Keskerakonna programmis samuti mitmeid ettepanekuid, näiteks ohvrite abi ja nõustamise osas.
 • Keskerakonna programm on progressiivne kodakondsuspoliitika osas. Erakond pakub anda lihtsustatud korras kodakondsus neile inimestele, kes on Eestis elanud vähemalt 1991. aastast.
 • Programmis mainitakse ka võitlust inimkaubandusega, keskendudes rohujuure tasandi organisatsioonide toetamisele.Keskerakond paneb ette ka lühendada menetlustähtaega ja vahi all pidamise tähtaega kuni kahe kuuni, mida saaks siis pikendada vajadusel. See aitab lahendada ebaproportsionaalselt pikaks ajaks vabaduse võtmist enne süüdimõistvat kohtuotsust.
 • Valimiskautsjoni asendamine allkirjadega võib aidata kaasa realiseerida õigust valimistel kandideerida.
 • Keskerakonna programmis on Euroopa Kohtu poolt inimõigusi rikkuvaks lausjälitust laiendavad ettepanekud, sealhulgas andmevahetuse tõhustamine liikmesriikide jälitusasutuste vahel ning üle-Euroopalise registreeritud reisja programmi käivitamine. Ka rändega seotud infosüsteeme soovitakse edasi arendada, mis võivad ebaproportsionaalselt riivata sisserändajate õigust eraelu kaitsele.
 • Demokraatia arendamise vallas tehtud ettepanekud panevad inimõiguste kaitse sõltuvusse avalikust arvamusest. Sellised ettepanekud on näiteks tühistamisreferendum ja rahvaalgatuslikud eelnõud ning seaduste, millel puudub avalikkuse selge toetus, loomata jätmine.
 • ÜRO töös osalemist nähakse eelkõige kui võimalust parandada Eesti kuvandit, mitte organisatsioonina, mille kaudu edendada inimõigustega seotud väärtusi.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
 • Pööratakse tähelepanu puuetega inimeste võrdsetele võimalustele tööturul, millel on positiivne mõju puuetega inimeste võrdsetele inimõigustele.
 • Samuti panustab EKRE õigusabi kättesaadavusele kõigile. Õigusabi kättesaadavus on piiratud eelkõige venekeelse ja vähekindlustatud elanikkonna, samuti sisserändajate jaoks, kuigi programmi sõnastusest ei selge, milliste haavatavate gruppide jaoks peab EKRE õigusabi kättesaadavust kõige suuremaks probleemiks.
 • Ettepanekud, mis võivad suurendada sallimatust ja diskrimineerimist rahvuse või seksuaalse sättumuse alusel. Näiteks tahetakse panna kooseluseadus rahvahääletusele, mis võib mõjuda negatiivselt LGBT inimeste inimõigusele perekonnaelule. Samuti soovitakse välismaalaste suhtes kehtestada maamüügi piirang ning eraldi kinnisvaramaks (mis võib riivata õigust omandile, sõltuvalt sellest, kuidas välismaalane on defineeritud.
 • Ettepanek kustutada iga lapse sünniga 25 protsenti noore pere kodulaenust vaid juhul kui vanemad on abielus, on riigi põhjendamatu sekkumine perekonna autonoomiasse ja valikuõigusse. Lapsevanemate toetamine tulenevalt nende kooselu abielulisest või mitteabielulisest vormist diskrimineerib põhjendamatult ning ei lähtu laste parimatest huvidest.
 • Soovitakse karmistada karistusi ja kehtestada piiranguid nn riigivastase tegevuse suhtes (Eesti-vastane propaganda), mida võidakse ebaproprortsionaalselt kasutada opositsiooni vaigistamiseks ja sõnavabaduse piiramiseks. Kodakondsuse äravõtmine ja väljasaatmine ei pruugi samuti olla kooskõlas põhiseadusega.
 • EKRE soovib Eesti kodakondsuspoliitikat karmistada, näiteks kaotada mittekodanike valimisõigus kohalikel valimistel. See ei pruugi lõimumist ja rahvustevahelisi suhteid soodustada.
 • Kohtunike, prokuröride ja politseiprefektiderahva poolt valitavaks muutmine võib nõrgendada õigusriiklust ja kohtuvõimu sõltumatust, ohustades ka õiglast kohtumenetlust.
 • 25 000 inimese allkirjaga eelnõude automaatne rahvahääletusele panek võib tähendada, et inimõiguste kaitse seatakse sõltuvusse avalikust arvamusest, mis on vastuolus inimõiguste universaalsuse ja jagamatuse põhimõttega.
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
 • Vasakpartei valimislubadused keskenduvad eelkõige õiguselekaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest, õigusele eluasemele, haridusele ning õiglasele töötasule, soovitakse nimetatud teemasid käsitlevate Euroopa Sotsiaalharta sätete ratifitseerimist, mis võivad aidata kaasa nende sotsiaalset laadi inimõiguste paremale tagamisele.
 • Samuti nõuab vasakpartei kõigi vähemuste õiguste austamist, ja järjekindlaid abinõusid rassismi, võõraviha ja igat liiki muu diskrimineerimise vastu ning soovib lõpetada muukeelsete elanike poliitilise diskrimineerimine. Samas ei ole mainitud, millisel viisil diskrimineerimine hetkel aset leiab ja kuidas seda planeeritakse ära hoida.
Lubadusi, mis võiksid otseselt halvendada inimõiguste olukorda,  väga nappides valimislubadustes ei olnud.
Eesti Reformierakond
 • Reformierakond mainib programmis sallivuse edendamist ja diskrimineerimise vältimist, lubades riigi toe suurendamist, samuti on programmis eraldi ära toodud vajadus võidelda vaenu õhutamise ja ekstremismiga. Samuti pöörab erakond tähelepanu koolides holokausti, küüditamise, natsismi ja kommunismi inimsusvastase olemuse teadvustamist, et ära hoida inimsusevastaseid kuritegusid tulevikus.
 • Täiendada soovitakse õiguskantsleri pädevusi ja annab Riigikogu põhiseaduskomisjonile vastutuse inimõiguste alaseks tegevuseks ja järelevalve tõhustamiseks. Samas on jäetud lahtiseks, mis mahus ja viisil seda plaanitakse teha.
 • Käsitleb vajadust isikuandmete kaitse tugevdamiseks, sooviga teha Eestist Euroopa andmekaitseliider. Privaatsuse ja eraelu kaitse mõttes on oluline ka sõltumatum ja professionaalsem järelevalve jälitusasutuste tegevuse üle.
 • Reformierakond lubab muudatusi avatuma kodakondsuspoliitika suunas. Mainib avatust aruteludeks senise konservatiivse asüüli- ja rändepoliitika küsimustes.
 • Lisaks on Reformierakonna programmis tähelepanu pööratud sellele, kuidas edendada puuetega inimeste olukorda tööturul, samuti pööratakse tähelepanu töö- ja pereelu ühildamisele ning meetmele noorte ja 55+ vanuses inimeste olukorra edendamiseks tööturul. Samuti laiendab tähelepanu meeste terviseprobleemide ennetamiseks.
 • Rändepoliitika vallas võivad uued infosüsteemid riivata ebaproportsionaalselt palju sisserändajate inimõigusi piiril, kuna käsitlevad kõiki piiriületajaid potentsiaalse ohuna.
 • Küsimusi tekitab keelepoliitika punkt, mis puudutab tänavasiltide mitmekeelsust. Kahes tähestikus tänavasiltide eemaldamine on vastuolus piirkondlike keelte arendamise ja kasutamise toetamisega ning võib olla vene keelt diskrimineeriva mõjuga võrreldes näiteks rootsi keele kasutajatega.
Eesti Vabaerakond
 • Vabaerakonna programmis on kajastatud puuetega inimeste võrdsed võimalused tööturul, seades töövõimereformi rakendamise sõltuvusse tugiteenuste reaalsest tagamisest.
 • Samuti käsitletakse programmis põhjalikumalt eesti keele õpet, sh venekeelsetele noortele ning tasuta õpe kõigile soovijatele, mis soodustab lõimumist ja vähendab rahvuspõhist segregatsiooni.
Lubadusi, mis võiksid otseselt halvendada inimõiguste olukorda,  nappides valimislubadustes ei olnud.
Erakond Eestimaa Rohelised
 • Roheliste programmis on kõige detailsemad lubadused, mis puudutavad perevägivallaga võitlemist, näiteks nõutakse vägivallatseja lahkumist kodust.
 • Vägivalla vastu võitlemisel pööravad rohelised tähelepanu ka koolivägivalla ja inimkaubandusega seotud teemadele, kuigi konkreetseid ettepanekuid selles osas ei ole. Eraldi keskendutakse ka noorte õigustele.Sarnaselt teistele erakondadele, soovitakse töövõimereformi ülevaatamist puuetega inimeste endi osalusel.
 • Rohelised on soovivad edasiminekut pagulasvaldkonnas, toetades ÜRO pagulaspoliitika põhjalikku reformi.
 • Demokraatia arendamise vallas tehtud ettepanek kodanike algatatud referendumite sisseviimise kohta võib panna inimõiguste kaitse sõltuvusse avalikust arvamusest.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
 • IRLi programmis on üks kõige detailsemaid käsitlusi puudega inimeste õiguste osas, sealhulgas füüsiline ja informatsiooni ligipääsetavus (riigiasutuste veebilehed, teksti-TV, telesaadete subtitreerimine). Mainitakse ka iseseisva elu kontseptsiooni sissetoomist ja mitmeid teisi meetmeid. Puudega noori nähakse samas IRLi programmis eelkõige kutseõppes, mitte ülikoolis.
 • IRL võrdse kohtlemise edendamine puudutab puudega inimestele lisaks ka väikelaste emade diskrimineerimist tööturul ning elatise maksmise küsimusi. Laste õiguste kaitsega ja diskrimineerimisega laiemalt seondub ka koolikiusamise vastaste meetmete rakendamine.
 • IRL soovib korrastada järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste tegevuse üle, suurendades Riigikogu julgeolekuasutuste erikomisjoni ja prokuratuuri sellealast võimekust. Samuti peavad oluliseks õiguskantsleri kui igakülgselt sõltumatu institutsiooni tehtavat kontrolli isikuandmete varjatud kogumisel ja töötlemisel jälitus- ja julgeolekuasutustes.
 • IRL tahab panustada enam riigi õigusabi kättesaadavusele, mis aitab tagada ligipääsu kohtumenetlusele. Selles osas tehakse konkreetne ettepanek tõsta riigi õigusabi tasustamise määrasid
 • Mõnede sätete puhul võib olla oht soolisele võrdõiguslikkusele (näiteks emapensioni taastamine vanemapensioni asemel). Lepitusmenetluse kohutuslikkus ei pruugi kaasa aidata lähisuhtevägivalla vähendamisele, eelkõige mitte-füüsilise vägivalla osas.
 • IRL ei poolda politsei ja prokuratuuri seniste menetluslike õiguste säilitamist ega nende tegevuse rangemat reguleerimist. Prokuratuuri ja/või politsei tegevuse liiga vähene reglementeeritus võib soodustada võimu kuritarvitamist. Samuti tahetakse erilist tähelepanu pöörata Ida-Virumaal õiguskorra tagamisele, mis võib olla rahvuspõhiselt diskrimineeriv.
 • Privaatsusele võib olla ohuks lubadus jätkata turvakaamerate paigaldamist linnadesse ja asulatesse, see soodustab liikumist jälgimisühiskonna suunas.
 • Kodakondsuspoliitika põhimõtteid ei kavatseta muuta, mis ei soodusta kodakondsusetuse probleemi lahendamist ega tulemuslikku lõimumist.
 • Erakond soovib riigikantselei juurde psühholoogilise kaitse keskuse, mis võib ohustada mõtte- ja veendumusvabadust.
Rahva Ühtsuse Erakond
 • RÜE lubab anda kodakondsuseta sündinud lastele kodakondsuse.
 • Samuti soovivad nad süvendada mõtteviisi, et “Eestis elavad inimesed on meie inimesed sõltumata soost, vanusest või rahvusest”, ent ei selgita täpsemalt probleemi olemust soo ja vanuse raames. Samuti ei pakuta välja konkreetseid samme selle mõtteviisi sügavamaks juurutamiseks.
 • Sarnaselt vabaerakonnale väärtustatakse tugevat perekonda, kus on ema ja isa ja lapsed, st erisooliste vanematega perekondi, mis võib ohustada samasooliste vanemate või üksikvanematega perekondade õiguste perekonnaelu kaitsele.
 • Riigi senisest suurem sekkumine õppekavade koostamisse võib seada ohtu akadeemilise vabaduse.
 • Sisekaitse rügemendi loomine võimalike siseriiklike probleemide lahendamiseks on ohtlik, sest militariseerib sisejulgeoleku valdkonda.
Sotsiaal-demokraatlik Erakond
 • Lõimumise osas on SDEl eraldi põhjalik peatükk, milles on tähelepanu all eesti keele õpe koolides, venekeelse telekanali loomine, vene- ja inglisekeelse info tagamine ravimite ja muu tervisega seotud info osas, aga ka ministeeriumite kodulehtedel. Samuti soovitakse taastada rahvastikuministri ametikoht. Plaanitakse leevendada kodakondsuspoliitikat ning lõpetada töötajate trahvimine keeleoskuse puudumise tõttu.
 • SDE soovib võidelda vihkamise ja vaenu ilmingutega ühiskonnas, sealhulgas käivitada selleks eraldi kampaania.SDE pakub luua juriidilise aluse, et eestkosteorganisatsioonid ja vabaühendused saaksid kaitsta oma sihtrühmade õigusi kohtus.
 • Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas seab SDE eesmärgiks võrdse poliitilise esindatuse (vähemalt 40% ühte sugupoolt) ja perevägivalla vastu võitlemise. Tööinspektsioonile soovitakse andavolitused võrdse palga osas järelevalve tegemiseks, et võidelda palgalõhe vastu.SDE märgib programmis ära meetmed koolivägivalla ennetamiseks.
 • SDE soovib keelustada seksi ostmise inimkaubanduse ohvrilt.
 • Puuetega inimeste osas on fookuses töövõimereformi ellurakendamine, aga ka kaasava koolihariduse edendamiseks vajalike ressursside tagamine.
 • Välispoliitikas soovitakse suurendada Eesti panust demokraatia ja inimõiguste arendamiseks kahe- ja mitmepoolsete arengukoostööprojektide kaudu.
 • Tõhususe ja kiiruse eesmärgiks seadmine kriminaalmenetluse küsimustes võib olla ohtlik menetluslikele õigustele kui selleks ohverdatakse kahtlustatava või süüdistatava õiguste tagamine.
 • Positiivse krediidiregistri loomine ohustab õigust isikuandmete kaitsele. IT-teenuste tsentraliseerimine võib võimaldada andmete kuritarvitamist.
 • Rahvahääletuste laialdasem kasutuselevõtt võib seada inimõiguste kaitse sõltuvusse referendumi tulemustest.

 

Hääletussoovitused

Millise erakonna poolt inimõiguste kaitse edendamist sooviv hääletaja siis peaks valima? Programmid on kindlasti vaid osa otsustusest, sest tähelepanu tuleks pöörata ka varasematele tegudele ning valimisdebattidele. Samuti on selge, et programmist hoolimata on arvamuste paljusus inimõigustega seotud küsimustes erakondade sees suhteliselt suur. Seega tasub panus teha eelkõige neile erakondadele, mis näitavad inimõiguste osas üles nii sisulist pädevust ja käsitlevad programmis inimõigusi põhjalikult.

Soovitame valida Soovitame mitte valida
Inimõiguste põhjalikum käsitlus Kesk, Reform, IRL, Sotsdem Vasak, Vabaerakond, RÜE
Võrdne kohtlemine ja sooline võrdõiguslikkus Kesk, Reform, Sotsdem EKRE, IRL, RÜE
Privaatsus Reform
Pagulased Reform, Rohelised
Vihakõne keelamine Reform, Sotsdem
Otsedemokraatia ohustamas vähemuste võrdseid inimõigusi Kesk, EKRE, IRL, Sotsdem, Rohelised
Puuetega inimeste kaasatus tööturul Kesk, EKRE, Reform, Vabaerakond, Rohelised, IRL, Sotsdem
Lõimumine ja avatum kodakondsuspoliitika Kesk, Reform, Sotsdem EKRE, IRL
Lähisuhtevägivald Kesk, Rohelised, Sotsdem

Loe ka erakondade vastuseid konkreetsetele inimõiguste küsimustele.

Kui arvad, et see analüüs on kasulik, anneta meile aadressil anneta.humanrights.ee, et saaksime sama teha ka tulevikus.

 

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis