1. aprillist 2013. aastast kuni 15. maini 2015. aastani viis Eesti Inimõiguste Keskus läbi projekti “Võrdse kohtlemise võrgustik”.

Projekti peamiseks eesmärgiks oli aidata kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisele ja levikule ning tõhustada kaitset diskrimineerimise vastu läbi võrgustikupõhise strateegilise huvikaitsetegevuse ning vabaühenduste omavahelise koostöö. Võrgustiku loomisega paranes vabaühenduste koostöö huvikaitse ja avalikkuse teavitamise valdkonnas, mis lõi eeldused suurema ühiskondliku mõju saavutamiseks.

Projekti tulemusel paranes vabaühenduste huvikaitsevõimekus ja võimekus teha ühiselt koostööd riigi institutsioonidega ning mõjutada neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama. Samuti suurenes teadlikkus võrdse kohtlemisega seotud probleemidest vabaühenduste ja poliitikakujundajate seas, mis omakorda tõi kaasa võrdse kohtlemise põhimõttega parema arvestamise poliitikate kujundamisel.

Projekti tulemuste saavutamiseks loodi  erinevate huvigruppide kaitsega tegelevate organisatsioonide omavaheline võrdse kohtlemise võrgustik, mis hakkas dokumenteerima diskrimineerimisjuhtumeid ning saadud tagasisde põhjal koostatakse Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Projekti tulemuste saavutamiseks viidi partnerorganisatsioonide juures läbi huvikaitse seminarid tõstamaks nende organisatsioonide võimekust võidelda diskrimineerimise vastu.

Projektist said kasu puuetega inimesed, naised, noored, seksuaalvähemused, mitte-eestlased.

Projekti partneriteks olid erinevate huvigruppide õiguste kaitsega tegelevad  organisatsioonid: Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti LGBT Ühing,  Eesti Noorteühenduste Liit, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus ja Tallinna Inimõiguste Infokeskus.

Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahenduse

Ostukorv