Partner:
Tiim:
  • Egert Rünne
  • Kelly Grossthal

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) jätkab koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga 2018. aastal. Projekti eemärgiks on varjupaigataolejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele õigusabi kättesaadavuse parandamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis. Koostöös soovitakse parandada:

  1. varjupaigataotlejate ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute ligipääsu õigusabile ning lahendustele Eesti Vabariigis;
  2. vastuvõtu tingimusi nii vastuvõtu keskustes kui ka Harku kinnipidamiskeskuses.

Projektiperioodi vältel, ehk 01.01.2018- 31.12.2018 jooksul pakuvad EIKi õiguseksperdid õigusnõustamist ning -abi varjupaigataotlejatele esimese astme varjupaigamenetluses ehk Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes. Nõustamine hõlmab endas tasuta õigusabi, varjupaigataotlejate esindamist Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates varjupaiga menetlustoimingutes, sealhulgas esindamine varjupaigaintervjuudel ja Politsei- ja Piirivalveametile eel varjupaiga otsustele vastuskirjade koostamist.

Õiguseksperdid tuvastavad nõustamise käigus strateegilisi kohtukaasusi, millest võiks abi olla rahvusvahelise kaitse vajaduse menetluse ehk varjupaigamenetluse kvaliteedi parandamisel Eestis.

Lisaks eelpool mainitule teostavad õiguseksperdid kaks korda aastas seirevisiite nii Vao ja Vägeva majutuskeskustesse kui ka Harku kinnipidamiskeskusesse. Seirevisiitide eesmärk on koguda ning hinnata informatsiooni, mis puudutab varjupaigataotlejate ligipääsu tasuta riigi õigusabile nende varjupaiga ning kinnipidamis asjades esindamiseks.

Vajadusel ja koostöös UNHCR’ga tegelevad EIK juristid tuvastatud probleemidega eesmärgistatud õiguslike meetmete või otsese sekkumise kaasabil, kaasates oma tegevusse ka vastavaid riiklikke institutsioone, sealhulgas ombudsmani bürood ja kohtuid või rahvusvahelisi ja piirkondlikke inimõiguste järelevalvega tegelevaid organisatsioone. Selline tegevus rajaneb esimese tasandi varjupaigamenetluste otsuste analüüsil, mille käigus pööratakse tähelepanu ka Euroopa Nõukogu otsuste ja vastavate riiklike programmide tegevuse põhjal rahvusvahelise kaitse alusel Eestisse ümberasustatud või -suunatud isikutega seotud juhtumitele.

Vajadusel panustab EIK ka riiklike huvirühmade (sealhulgas Eesti Politsei- ja Piirivalveameti, kohtusüsteemi ja advokaatide või juristide) koolitusprogrammide ja -seminaride organiseerimisse.

Lisaks projektis ettenähtud õigusekspertidele kaasatakse projetitegevusse vabatahtlikke ning praktikante, assisteerimaks projekti meeskonda.

Ostukorv