Tiim:
  • Egert Rünne

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) jätkab koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga 2020. aastal. Projekti eemärgiks on varjupaigataolejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele õigusabi kättesaadavuse parandamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis. Koostöös soovitakse parandada:

• varjupaigataotlejate ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute ligipääsu õigusabile ning lahendustele Eesti Vabariigis;
vastuvõtutingimusi nii vastuvõtukeskustes kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskuses.

Projektiperioodi vältel, ehk 01.01.2020- 31.12.2021 jooksul pakuvad EIKi õiguseksperdid õigusnõustamist ning -abi varjupaigataotlejatele esimese astme varjupaigamenetluses ehk Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes. Nõustamine hõlmab endas tasuta õigusabi, varjupaigataotlejate esindamist Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes, sealhulgas esindamine varjupaigaintervjuudel ja Politsei- ja Piirivalveametile eelotsustele vastuskirjade koostamist.

Õiguseksperdid tuvastavad nõustamise käigus strateegilisi kohtukaasusi, millest võiks abi olla rahvusvahelise kaitse vajaduse menetluse ehk varjupaigamenetluse kvaliteedi parandamisel Eestis.

Lisaks eelpool mainitule teostavad õiguseksperdid kaks korda aastas seirevisiite nii Vao ja Vägeva majutuskeskustesse kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskusesse. Seirevisiitide eesmärk on koguda ning hinnata informatsiooni, mis puudutab varjupaigataotlejate ligipääsu erinevatele õigustele ja teenustele, sh tasuta riigi õigusabile. 

Vajadusel ja koostöös UNHCR’ga tegelevad EIK juristid tuvastatud probleemidega eesmärgistatud õiguslike meetmete või otsese sekkumise kaudu, kaasates oma tegevusse ka vastavaid riiklikke institutsioone, sealhulgas õiguskantsleri bürood ja kohtuid või rahvusvahelisi ja piirkondlikke inimõiguste järelevalvega tegelevaid organisatsioone. Selline tegevus rajaneb esimese tasandi varjupaigamenetluste otsuste analüüsil, mille käigus pööratakse tähelepanu ka rahvusvahelise kaitse alusel Eestisse ümberasustatud või -paigutatud isikutega seotud juhtumitele.

Vajadusel panustab EIK ka riiklike huvirühmade (sealhulgas Eesti Politsei- ja Piirivalveameti, kohtusüsteemi ja advokaatide või juristide) koolitusprogrammide ja -seminaride organiseerimisse.

Lisaks projektis ettenähtud õigusekspertidele kaasatakse projetitegevusse vabatahtlikke ning praktikante, assisteerimaks projektimeeskonda.

Ostukorv