Tiim:
  • Joosep Nahkor
  • Uljana Ponomarjova
  • Kertu Tuuling
  • Olga Vaarmann

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) jätkab koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga 2024. aastal. Projekti eemärgiks on varjupaigataolejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele õigusabi tagamine ning vastuvõtutingimuste seire Eestis. Samuti ajutise kaitse saanute õigusalane kaitse Eestis.

Koostöös soovitakse parandada:

  • varjupaigataotlejate ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute ligipääsu õigusabile ning lahendustele Eesti Vabariigis;
  • vastuvõtutingimusi vastuvõtukeskustes, Soodevahe kinnipidamiskeskuses ja piiripunktidel;
  • PPA teadmisi rahvusvahelisest varjupaigaõigusest.

Projektiperioodi vältel pakuvad EIKi õiguseksperdid õigusnõustamist ning -abi varjupaigataotlejatele esimese astme varjupaigamenetluses ehk Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes. Nõustamine hõlmab endas tasuta õigusabi, varjupaigataotlejate esindamist Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavates menetlustoimingutes, sealhulgas esindamine varjupaigaintervjuudel ja Politsei- ja Piirivalveametile eelotsustele vastuskirjade koostamist.

Õiguseksperdid tuvastavad nõustamise käigus strateegilisi kohtukaasusi, millest võiks abi olla rahvusvahelise kaitse vajaduse menetluse ehk varjupaigamenetluse kvaliteedi parandamisel Eestis.

Vajadusel ja koostöös UNHCR’ga tegelevad EIK juristid tuvastatud probleemidega eesmärgistatud õiguslike meetmete või otsese sekkumise kaudu, kaasates oma tegevusse ka vastavaid riiklikke institutsioone, sealhulgas õiguskantsleri bürood ja kohtuid või rahvusvahelisi ja piirkondlikke inimõiguste järelevalvega tegelevaid organisatsioone.

Lisaks eelpool mainitule teostavad õiguseksperdid seirevisiite Vao ja Vägeva majutuskeskustesse, Soodevahe kinnipidamiskeskusesse ja piiriületuskohtades Narvas, Koidulas, Luhamaal, Piusas, Saatses, Tallinna lennujaamas ning Tallinna sadamas. Seirevisiitide eesmärk on koguda ning hinnata informatsiooni, mis puudutab varjupaigataotlejate ligipääsu erinevatele õigustele ja teenustele, sh tasuta riigi õigusabile. Võimalusel pakuvad EIK eksperdid ka koolitusi PPA ametnikele.

Ostukorv