Projekti eesmärk on parandada haavatavate gruppide õiguste kaitset võrdse kohtlemise (sh diskrimineerimijuhtumid, vihakuriteod ja õhutamine) ja migratsiooni (sh pagulastega seotud õigusküsimused, perekonnaelu austamise küsimused, elamisload) teemadel kasutades Eestis uudset huvikaitse meetodit – strateegilist hagelemist. Strateegiline hagelemine tähendab tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjade menetlemist läbi kohtu- või kohtuväliste vahendite, et seatud eesmärkidest lähtuvalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti.

Projekt esimeses faasis on rõhk õppeprotsessil nii selles osas, mis on strateegilise hagelemise meetodid ja kuidas neid kasutada kui ka selles osas, kuidas ohvritega suhelda ning tagada, et nad on valmis oma juhtumiga läbima vajaliku menetluse ja osalema ka teavituses. Teises faasis julgustame ohvreid ebavõrdsest kohtlemisest teatama, dokumenteerime juhtumeid ning vajadusel alustame menetlust. Projekti tulemusel on strateegilisele hagelemisele seatud sisulised eesmärgid ning saavutatud on vajalik sisuline kompetents ja piisav inimressurss, et paika pandud eesmärke saavutada.

Strateegilise hagelemise tulemusel paraneb õigusaktide täideviimine ja paranenud on õigusaktide kvaliteet tulenevalt inimõiguste nõuetest. Hagelemise eesmärk on läbi kohtu- ja kohtuvälistes tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetlustes osalemise kas siis algatajana või kolmanda osapoolena, mõjutada õigusaktide või nende täideviimise kvaliteeti.

Projekti migratsiooniga seotud tegevused leiab pagulaste programmi lehelt.

Tegevused:

Ettevalmistused ja kompetentsi loomine

 1. Meeskonna (juristid ja praktikandid) loomine
 2. Advokaatide-juristide võrgustiku loomine
 3. Juhtkomitee moodustamine
 4. Temaatiliste eesmärkide kaardistamine
 5. Õppereis Poola
 6. Töötuba Eestis
 7. Toimimispõhimõtete välja töötamine

Koolitused

 1. Temaatilised koolitused
 2. Koolitused vabaühendustele

Strateegiline hagelemine

 1. Ebavõrdsest kohtlemisest teatamise julgustamine
 2. Juhtumite dokumenteerimine
 3. Juhtumite menetlemine

Kommunikatsioon

Tegevuste ja mõju hindamine

 1. Mõju hindamine
 2. Tagasiside kogumine
 3. Tegevuste ümberhindamine
Ostukorv