Projekti näol on tegemist kolmandat aastat järjest jätuva projektiga 2010. aasta varjupaigataotlejatele õigusabi osutamise pilootprojekti raames loodud Õiguskliinikule. 2010. aasta varjupaigataotlejatele õigusabi osutamise pilootprojektis sai arvestades varjupaigataotlejatele organiseeritud regulaarselt kättesaadava õigusabi puudumist, analüüsitud seadusraamistikku ja varjupaigataotlejate tegelikke vajadusi, mille lõpptulemusena käivitus septembrist pagulusõigusele spetsialiseerunud õiguskliiniku loomine, milles tegutsevad juristid ja advokaadid ning õigusnõustajad ehk juuratudengid oma õpingute praktika raames.

Seega on projekti üldeesmärk hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse tagamisele kaasaaitamine, eelkõige varjupaigataotlejatele kvaliteetse ja asjatundliku õigusabi kättesaadavuse ja vajadusel ka kohtus esindatuse tagamine.

Eesti Inimõiguste Keskus jätkab varjupaigataotlejatele õigusabi andmist ka 2013. aastal projekti toimumise jooksul, et oleks tagatud ligipääs õiglasele ning asjakohasele varjupaigamenetlusele, milles käigus oleks arvestatud nii kohalikku seadusandlust kui ka rahvusvahelisi õigusnorme. Nõustatakse nii varjupaigataotlejat, kes on vahetult Eestisse saabunud ning oma taotluse esitanud kui ka varjupaigataotlejat, kes on juba saanud Politsei- ja Piirivalveametilt negatiivse otsuse oma varjupaigataotlusele ning soovivad otsust edasi kaevata Halduskohtusse. Õiguskliinikus annavad esmast õigusabi Eesti erinevate ülikoolide juuratudengid, kes selgitavad taotlejale tema õigusi ning kohustusi, varjupaigamenetluse käiku, koostavad päritoluriigi infot puudutavaid raporteid, esindavad varjupaigataotlejat Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavatel intervjuudel ning muude menetlustoimingute juures, vajadusel aidatakse taolteda riigi õigusabi. Advokaadid/juristid tegelevad taotlejate nõustamisega kohtumenetluse raames ning esindavad neid kohtus.

Ostukorv