Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust LGBT küsimuste alal koolides ja LGBT küsimuste käsitlemise näidise loomise abil kolmes pilootkoolis. Selle käigus arendatakse edasi Eesti LGBT Ühingu täiendkoolituse programmi, mis on suunatud koolides töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele (sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad). Varasemalt on koolitused keskendunud seksuaalvähemuste teemadele kooli keskkonnas, peamine muudatus seisneb laiema inimõiguste raamistiku ning soo ja transsoolisuse käsitluse lisamises.

Kolmes üldhariduskoolis viiakse projekti raames läbi süvendatud koolitused inimõiguste, LGBT ja koolikiusamise teemal, analüüsitakse koolide strateegilisi dokumente ning aidatakse koolides korraldada kiusamisvaba nädal. Projekti lõpus toimuvad koolitused koolijuhtidele, et tutvustada pilootkoolide tegevust ja kogemusi.

Projekti tegevused ajalises järjestuses:

  • koolitusmudeli loomine.
  • esimene ümarlaud projekti partnerite, teemaga tegelevate MTÜde ja ministeeriumide osavõtul.
  • pilootkoolide leidmine, ühepäevase koolituse läbiviimine ning kiusamise ennetamisega tegelevate töögruppide moodustamine koolides
  • pilootkoolide strateegiliste dokumentide analüüs töögruppides kiusamise ja LGBT küsimuste vaatenurgast; vajalike muudatuste väljatoomine; vajadusel fookusgruppide intervjuud koolide vajaduste väljaselgitamiseks
  • koolide töögruppide koolitused nende koolide strateegiliste dokumentide parandamiseks ja täiendamiseks.
  • koolide töögruppidega kavandatud koolispetsiifilised tegevused õpilastega (näiteks kiusamisvastane nädal).
  • kaks koolituspäeva koolijuhtidele (Tallinnas ja Tartus), kus pilootkoolid jagavad oma kogemusi. Koolituspäeva üks eesmärk on leida rohkem koole, kes tahavad korraldada koolituspäevi ja välja töötada kiusamisvastase strateegia
  • teine ümarlaud partnerite, MTÜ-de ja ministeeriumide osavõtul projekti kokkuvõtete ja tulevikuplaanide tegemiseks
Ostukorv