Eesti Inimõiguste Keskus osales rahvusvahelises projektis ELDIA (European Language Diversity for All), mille raames koostas seto ja võro keele olukorra kohta Eestis õigusanalüüsi.

ELDIA on mitut teadusala ühendav uurimisprojekt, mille eesmärgiks on individuaalse ning ühiskondliku mitmekeelsuse edendamine, ümberhindamine ning mõistmine uuel viisil. Kaheksa ülikooli teadlased kuuest Euroopa riigist – rakendus- ja sotsiolingvistika asjatundjad kõrvuti õigusteadlaste ning ühiskonna- ja statistikateadlastega – püüavad üheskoos anda oma panuse selleks, et mõista paremini piirkonna- ja rahvuskeelte ning rahvusvaheliste vahendajakeelte (vehicular languages) vastastikust toimimist tänapäeva Euroopas.

Projekt keskendub valitud mitmekeelsete kogukondade uurimisele. Kõik valitud vähemuskeeled kuuluvad soome-ugri keelkonda, mis on olnud rahvusvaheliselt tuntud vähemuskeelte uurimises üsnagi alaesindatud. Uurimisprojekti tulemusi on siiski võimalik üldistada: need toetavad ning arendavad edasi mitmekeelsuse uurimist ning keelepoliitilisi arendustegevusi teistes mitmekeelsetes kogukondades nii Euroopas kui väljaspool.

Ostukorv