3. peatükk

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse osas toimus 2007. aastal märkimisväärseid arenguid õigusloome vallas. 15. veebruaril 2007 võeti Riigikogus vastu isikuandmete kaitse seadus, mis täiel määral rakendus küll alles 1. jaanuarist 2008. Uus seadus on paremini kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, sh direktiiviga 95/46/EÜ, tuues siseriiklikku õigusruumi sisse delikaatsete isikuandmete mõiste eraelulisete isikuandmete asemel. Delikaatsete isikuandmete hulka hakkavad seaduse kohaselt kuuluma ka biomeetrilised andmed. Uus seadus võimaldab isikutel pärast andmete avalikustamist otsustada nende edasise kasutuse üle. Täpsemalt on võimalik hinnata uue seaduse mõju ning toimimist 2008. aasta aruandes, kui seadus on täies mahus jõustunud.

Isikuandmete töötlemise üle järelevalvet teostav riiklik institutsioon on Andmekaitse Inspektsioon (AKI). 2007. aastal 14. veebruarist muutus AKI Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevaks asutuseks (enne seda tegutseti Siseministeeriumi haldusalas). AKI on oma aastaettekandes 2007. aasta tegevuse kohta on toonud välja järgnevad tegevusprioriteedid:

–    isikuandmete edastamine välisriiki;

–    ohud ehk võimalused veebiotsingu maailmas;

–    telefonikõnede lindistamise lubatavus;

–    isikuandmete töötlemine ID-pileti projekti raames;

–    Laps ja tema õigus isikuandmete töötlemisel;

–    Isikuandmete koosseis kliendikaardi väljastamisel.

Isikuandmete kaitse valdkonnas on oluline roll ka isikute teadlikkuse tõstmisel. AKI on oma tegevusaruandes[1] välja toonud nendepoolsed tegevused. Hea tava näitena saab tuua soovituslike juhiste avaldamist isikuandmete kaitse seaduse tõlgendamiseks.

Andmekaitse valdkonnas oli AKI osalusel 2007. aastal üks kohtuvaidlus, mis seisnes AS-i Hansapank vaides AKI ettekirjutuse vastu lõpetada Hansapanga poolt Ego järelmaksukaardi kliendi andmete avaldamine AS Krediidiinfo kodulehel pärast kliendipoolse võla tasumist. AKI luges panga poolt kliendi andmete avaldamise ebaseaduslikuks, tulenevalt põhimõttest, et vaidluse korral eeldatakse, et andmesubjekt ei ole andnud oma nõusolekut andmete avaldamiseks. Tallinna Halduskohus leidis oma 17.04.2007 otsuses, et ettekirjutus oli sisuliselt põhjendatud ja oma lõppjäreldustes õiguspärane. AS Hansapank esitas apellatsioonikaebuse ning kohtuistung on määratud 2008. aasta aprilliks.[2]

 


[1] Samas, lk 14 – 16.

[2]Samas, lk 44.

Ostukorv