Käesolevat lehte täiendati viimati septembris 2016.

Kooseluseadus (KooS) võeti Riigikogus vastu 9. oktoobril 2014 ning see jõustus 2016. aasta 1. jaanuaril. Tänaseni ei ole Riigikogu aga vastu võtnud rakendusakte ehk sätted, millega täpsustakse kooseluseaduse rakendamine igapäevastes praktilistes olukordades. Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus, sest eelnõuga muudetakse kohtumenetluse seaduseid (PS § 104 lg 2 p 14) ja kodakondsuse seadust (PS § 104 lg 2 p 1).

Kooseluseaduse rakendamise seadus 114 SE seisab hetkel õiguskomisjonis, täpsem info menetluse kohta on leitav Riigikogu kodulehelt. Lisainfot Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse kohta kooseluseaduse rakendamise kontekstis leiad alamlehelt kooseluseaduse rakendamine.

Kooseluseadus

2014. aasta aprillis esitasid 40 Riigikogu liiget parlamendile kooseluseaduse eelnõu, mis võimaldaks kahel täisealisel inimesel oma kooselu õiguslikult registreerida, eelnõu laienes nii samast soost kui eri soost paaridele. Kooseluseadus võeti vastu 40 poolt- ja 38 vastuhäälega.

Seadus võimaldab partneritel oma kooselu notari juures registreerida. Kooseluleping (st. kooselu registreerimine) kaitseb mõlemat partnerit ja võimaldab muuhulgas reguleerida varasuhteid ning kokku leppida pärimisküsimustes. Partneritel võib tekkida kohustus teineteist ülal pidada ja toetada. Samuti võib registreeritud elukaaslane lapsendada lapse, kelle:

  1. bioloogiline vanem on teine registreeritud elukaaslane või
  2. vanem oli teine registreeritud elukaaslane enne kooselulepingu sõlmimist.

Inimõiguste kaitse kontekstis oli seaduse vastuvõtmine märgilise tähtsusega, millega viidi Eesti õigusruum kooskõlla Eesti Vabariigi Põhiseadusega. Varasem olukord, mille puhul samasooliste paaride kooselu ei saanud riigilt kaitset, oli vastuolus põhiseadusega; tegemist oli  perekonnapõhiõiguse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega.

Samale järeldusele jõudis 2011. aastal õiguskantsler Indrek Teder, kes tõdes märgukirjas justiitsministeeriumile:

“Olen seisukohal, et samasooliste isikute vaheline püsiv kooselu kuulub perekonnapõhiõiguse kaitsealasse, mistõttu on põhiseadusega vastuolus olukord, kus selline kooselu on õiguslikult reguleerimata. Seetõttu on kooskõlas põhiõiguste tagamise põhimõttega vajalik luua selliste õigussuhete reguleerimiseks kohane õiguslik raamistik.”

Eesti Inimõiguste Keskuse seisukohad kooseluseaduse kohta

Eesti Inimõiguste Keskus toetas kooseluseaduse vastuvõtmist ja on eelnõuga seoses avaldanud seisukohti mitmel korral:

Muud materjalid kooseluseaduse vastuvõtmise kohta

Leiad siit arhiveerituna informaterjalid kooseluseaduse eelnõu kohta:

Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele

Kooseluseadus on küll vastu võetud, kuid selle rakendamisel on paljud kooselupaarid kogenud erinevaid takistusi. Aita meil neid paare aidata läbi huvikaitsetöö ja esindamisega vaidlustes riigiga, sh. kohtumenetluses.

Tee oma annetus Armastan aidata keskkonnas või soeta meie kodulehelt keskkonnasõbralik särk, mida ostes aitad inimõigusi edendada. Sinu abi on väga oodatud, kasutame seda vastutustundlikult ja säästlikult.

Eesti Inimõiguste Keskus on liitunud annetuste kogumise hea tavaga ja vabaühenduste eetikakoodeksiga.