Halduskohtu otsus: varjupaigataotlejat ei tohi kinni pidada, kui on võimalik kasutada muid järelevalvemeetmeid 

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) oli varjupaigataotleja kinnipidamist taotlenud ning oli seisukohal, et esmaste toimingute läbiviimiseks ning isiku kättesaadavuseks ja välistamiseks, et isik lahkuks Eestist teistesse EL riikidesse, tuleb ta kinnipidamiskeskusesse paigutada. Eesti Inimõiguste Keskus otsustas antud isikut tema soovil kohtus esindada ning tõi välja puudused PPA taotluses. PPA ei olnud analüüsinud milliseid alternatiive saab kasutada ning kas need oleksid ka efektiivsed tulemuse saavutamiseks. Kinnipidamine peab aga olema viimane meede, mitte esimene. Täiendavalt ei olnud PPA isikult endalt seisukohti ja seletusi võtnud ning tugines osades oma ütlustes täielikult vaid oletustele.

Tavapäraselt ei kaasata kunagi ühtegi esindajat varjupaigataotlejaid esmasel kinnipidamisel esindama, mistõttu jäävad paljud olulised asjaolud välja toomata. Kui asjaolusid välja ei tooda võib see viia kinnipidamiskeskusesse paigutamiseni. 2017. aastal on 40 taotlejast peetud kinni 10 ehk 25 %.

Halduskohus tõi välja, et isikul on Eesti Vabariigi Suursaatkonna poolt väljastatud kehtiv viisa, millest tulenevalt võib eeldada, et Eesti ametkonnad on tema tausta ning isikusamasust ja dokumentide õiguspärasust kontrollinud. Kohus tõi välja, et isiku Eestisse saabumise ja siinviibimise õiguslikud asjaolud ei olnud ebaselged. Lisaks selgitas kohus, et rahvusvahelise kaitse taotlejad paigutatakse reeglina elama rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskusesse ning juhul, kui rahvusvahelise kaitse taotleja suhtes ei ole võimalik tõhusalt kohaldada VRKS § 29 lg-s 1 sätestatud järelevalvemeetmeid ning esineb VRKS § 361 lg-s 2 sätestatud alus, võib varjupaigataotleja vältimatu vajaduse korral kinni pidada ja paigutada ta halduskohtu loal kuni kaheks kuuks kinnipidamiskeskusesse. Kohus rõhutas, et kinnipidamine peab olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ning kinnipidamisel peab arvestama igal üksikjuhtumil rahvusvahelise kaitse taotlejaga seotud olulisi asjaolusid.

Kohtu hinnangul ei olnud PPA oma taotlust põhistanud osas, milles ta leidis, et järele­valvemeetmete kohaldamine ei oleks tõhus. Kohtule esitatud asjaoludest ei nähtunud kohtu arvates, et isik ei oleks tema kinnipidamiseta rahvusvahelise kaitse taotluse menetluses kättesaadav.

#pagulased