Jõudsime olulise kohtuvõiduni samasooliste partneritega peresid puudutavas kaasuses

Eesti kodanik Kristiina ja Ameerika Ühendriikide kodanik Sarah on olnud Ameerika Ühendriikides sõlmitud ametlikus abielus alates 27. oktoobrist 2015 ning nende sooviks on luua ühine kodu Eestis. Teadupärast on abikaasal õigus taotleda oma partneri juurde elama asumiseks elamisluba. Kahjuks keeldus Eesti Politsei – ja Piirivalveamet (PPA) Sarah’ile elamisloa andmisest põhjendusega, et nende silmis ei ole Kristiina ja Sarah abielus.

Selle nädala esmaspäeval otsustaski Tallinna Halduskohus rahuldada Sarah ja Kristiina Raua kaebuse ning kohustada Politsei- ja Piirivalveametit tegema ühe kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest uus otsus Sarah esitatud tähtajalise elamisloa taotluse suhtes.

Märgiline tähendus on kohtu veendumusel, et välismaalaste seaduse (VMS) sätted kaebajaid iseenesest ei diskrimineeri, kuna VMS ei sätesta, et abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba antakse, peaks olema elamisloa taotlejaga eri soost. Teisisõnu omistab kohus samasooliste isikute vahel sõlmitud abielule sama tähenduse, ja seeläbi ka sama õigusjõu, kui erisoolise paari abielule, vähemalt välismaalaste seaduse mõistes.

Lisaks tuletab kohus ka meelde, et Euroopa Inimõiguste Kohus on lahendis Taddeucci ja McCall vs Itaalia leidnud, et samasooliste paaride välismaalasest paarilisele elamisloa väljastamisest keeldumine „perekonna alusel“ on diskrimineeriv ja rikub Inimõiguste ja Põhivabaduste Konventsiooni artiklit 14. Samuti leiab kohus, et alates 1.01.2016 Eestis kehtiv kooseluseadus tähendab, et Eesti õiguskord on aktsepteerinud samasoolisi paare perekonnana ja kohtul ei ole kahtlust, et neile laieneb põhiseaduse §-s 27 sätestatud perekonnaelu kaitse. Tallinna Halduskohus viitab ka Tallinna Ringkonnakohtu varasematele lahenditele, mille kohaselt samasooliste abielu tunnustamiseks Eestis avalikust korrast lähtuv või muu põhimõtteline takistus puudub.

Vaidlusest ühe ameeriklanna elamisloa üle on saamas vaidlus välisriikides sõlmitud samasooliste partneritega abielu tunnustamise ja selle õiguslike tagajärgede üle Eesti riigis. Kui vaidlus peaks jõudma sellel või järgmisel ringil Riigikohtuni, ei ole välistatud lahend, mis võrdsustab välismaal sõlmitud samasooliste abielud heteroabieludega.

Kui soovid Kristiina ja Sarahi ning paljude teiste kooseluperede kohtukaasustele rahaliselt õla alla panna, siis saad seda teha siin.

Liisa Linna (Advokaadibüroo Hedman Partners)

Kelly Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskus)

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#vordne-kohtlemine