Riik takistab Kristiinal ja Sarahil Eestis ühise kodu loomist

Kristiina ja Sarah on olnud Ameerika Ühendriikides sõlmitud ametlikus abielus alates 27. oktoobrist 2015, paarisuhtes veelgi kauem. Senini on abikaasad saanud koos elada üksteise kodakondsusriigis kordamööda turistina viibides, kuid nende sooviks on luua ühine kodu Eestis. Nende lugu kajastas 2. novembri ETV saade Pealtnägija.

23. oktoobril 2016 pidi Ameerika Ühendriikide kodanik Sarah tagasi pöörduma Ameerika Ühendriikidesse, kuna PPA ei võimaldanud talle Eesti elamisluba. Seda põhjusel, et Eesti ei tunnista samasooliste paaride abielu. Paar on palunud Eesti riigi kaitset oma perekonna säilitamisele. Kuna aga senini pole Eesti riik heatahtlikkust ilmutanud, plaanib paar pöörduda kohtu poole. Eesti Inimõiguste Keskus toetab paari läbi strateegilise hagelemise heade Eesti inimeste annetuste toel. Keskus tasub paari advokaadikulud, riigilõivud ja teised kulud kohtuvaidlusega tekkivad kulud.

Ka õiguskantsler on oma 9. detsembri 2015 kirjas nr 6-1/151504/1505500 Riigikogule leidnud, et välismaalaste seaduse § 118 on vastuolus põhiseaduse §-dega 12, 26 ja 27 selles osas, milles see ei võimalda saada elamisluba samasoolise kooselupartneri juurde elama asumiseks. Õiguskantsler leidis, et mitte ühtegi põhjendust, miks peaks piirama samasoolistes partnerlussuhetes olevate isikute õigust koos elada, ei esine.

„Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, mille täitmise kohustuse on Eesti endale võtnud. Kuna Eestis ei ole samasoolistel partneritel võimalik abielluda, ei ole neil erinevalt erisoolistest elukaaslastest võimalik astuda samme selleks, et täita välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi koos elamise eesmärgil elamisloa saamiseks. Ühtki mõistlikku ega asjakohast põhjendust samasooliste kooselupartnerite taoliseks halvemaks kohtlemiseks ei ole.“

Kui soovid Kristiina ja Sarahi ning paljude teiste kooseluperede kohtukaasustele rahaliselt õla alla panna, siis saad seda teha annetusalgatuse kaudu või vormistades meile (püsi)annetuse.

Loe meediakajastust:

Veel: Inimõiguste keskuse ja annetajate toel on kohtus ka kooselupaari lapsendamise registrisse kandmata jätmise juhtum.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv