Eesti Inimõiguste Keskus: uus koalitsioon aitab Eestis inimõigusi paremini kaitsta

Eesti Inimõiguste Keskus analüüsis inimõiguste seisukohast Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonilepingut ning leidis, et mitmed punktid loovad pinnase oluliseks edasiminekuks.

“Eelmise valitsuse ajal jäid mitmed inimõigustega seotud küsimused koalitsioonipartnerite vähese ühisosa tõttu toppama,” ütles inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper. “Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valitsuses tundub inimõiguste alane ühisosa oluliselt suurem olevat, mis loob soodsa pinnase kiireks edasiliikumiseks.”

“Tõstame esile naistevastase vägivalla vastu suunatud Istanbuli konventsiooni allkirjastamist, kodakondsuseta vanemate lastele automaatse Eesti kodakondsuse andmist ning suuremat järelevalvet julgeolekuasutuste tegevuse üle,” lisas Käsper. “Nii nagu eelmise valitsuse puhul, pakub inimõiguste keskus valitsusele oma nõu ja abi ning hoiab lubaduste täitmisel silma peal.”

Valik Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppes sisalduvaid Eesti inimõiguste olukorda potentsiaalselt edendavaid punkte:

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naistevastase vägivalla vastu võitlemine:

• Kirjutame alla naiste vastu suunatud ja perevägivalla vastasele konventsioonile (Istanbuli konventsioon).
• Seisame selle eest, et naiste roll Eesti poliitikas suureneb. Seame sihiks liikuda ühiskonnaelu juhtimisel (Riigikogu, valitsus, kohalik omavalitsus jne) soolise tasakaalu poole.
• Palgalõhe vähendamiseks tõhustame Tööinspektsiooni kontrolli sõlmitud kollektiivlepingute üle. Näitame avalikus sektoris naiste ja meeste võrdsel tasustamisel eeskuju.
• Võtame vastu uue vägivalla vähendamise arengukava, mis keskendub naistevastase ja perevägivalla vähendamisele. Allkirjastame naiste ja perede vastu suunatud vägivalla vastase Istanbuli konventsiooni.

Rahvusvähemuste ja kodakondsuseta inimeste inimõigused:

• Sätestame, et alaealiselt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta.
• Sätestame, et üle 65 aastased kodakondsuse taotlejad peavad sooritama vaid suulise keeleeksami.
• Lõpetame kodakondsusetuse taastootmise. Laste puhul, kelle mõlemad vanemad on kodakondsuseta (25.02.14 seisuga 1033 Eestis sündinud last) ja kel on õigus Eesti kodakondsusele, saavad Eesti kodakondsuse, kui vanemad sellest ei loobu.
• Analüüsime võimalusi teha kodakondsuse taotlejatele eesti keele õpe kättesaadavamaks ja tõhusamaks.

Õigus eraelu puutumatusele:

• Isikute põhiõiguste ja riigi julgeoleku paremaks kaitsmiseks täpsustame julgeoleku- ja taustakontrolli teostamise korda. Tugevdame parlamentaarse järelevalve võimekust julgeolekuasutuste üle.
• Arendame edasi jälitusametkondade ja andmetöötluse sõltumatut järelevalvet, andes sellekohased volitused õiguskantslerile.

Juurdepääs õigusemõistmisele, õigus õiglasele kohtumenetlusele:

• Jätkame alustatud kohtumenetluse kiirendamise reformi.
• Isikute põhiõiguste selgemaks ja tugevamaks seadusandlikuks kaitseks ning nn Laulasmaa deklaratsioonis määratletud raske kuritegevuse (narko- ja inimkaubandus, kriminaaltulu, lastevastane kuritegevus jne) tõhusamaks avastamiseks, võtame vastu seda tagavad Kriminaalmenetluse seadustiku, Karistusseadustiku ja Väärteomenetluse seaduse muudatused.
• Isikute põhiõiguste paremaks kaitsmiseks kehtestame riigi poolt isikule süüteomenetluses tekitatud kahjude õiglase hüvitamise korra.

Puuetega inimeste ja eakate inimõigused:

• Edendame igakülgselt võimalusi erivajadustega inimeste ühiskonnaellu kaasamiseks.
• Valmistame ette ja viime sihtrühmi kaasates ellu tööhõivereformi, eesmärgiga aidata tööle erivajadustega inimesed, kes soovivad töötada. Lisaks loome spetsiaalselt neile mõeldud tööturumeetmed ning aitame leida võimete- ja soovidekohase töö.
• Aitame töötamist jätkata soovivatel vanemaealistel säilitada töö, pakkudes ametioskuseid säilitavaid ja tõstvaid teenuseid.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv