Kinnitatud Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu poolt 29. jaanuaril 2016

Missioon: Loome koos iga inimese inimõigusi austava Eesti.

Visioon 2020: Eesti Inimõiguste Keskus on mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja.

Põhimõtted

  1. Lähtume ise oma tegevuses sellest, milliseks soovime ühiskonda muuta. Lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist.
  2. Oleme parimad selles mida teeme. Õpime ja arendame ennast pidevalt.
  3. Sekkume targalt kui näeme selleks head võimalust.
  4. Ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad (sh riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, vabaühendused ja üksikisikud).
  5. Anname igaühele võimaluse meie tegevusse panustada viisil, mis on mõlemale kasulik.

Eesmärk

Tulemus

Mõõdik 2020

Suudame toetajaid leida ja kaasata ning ühistel eesmärkidel panustama motiveerida. Oleme loonud kontakti piisava toetajaskonnaga, et mõjusalt tegutseda. 9 000 inimest jälgib aktiivselt ja regulaarselt meie erinevaid suhtluskanaleid (fb, twitter, instagram). Uudiskirja tellib 600 inimest.
Meie tegevuse põhirahastus tagab sõltumatuse läbi suure arvu (püsi)annetuste ja rahastusallikate mitmekesisuse. Meil on 100 püsiannetajat. Annetuste summa aastas on vähemalt 30 000 eurot.
Organisatsioon toimib hästi ja toetab eesmärkide saavutamist. Tegevus on hästi korraldatud ja pikalt planeeritud, sh rahaasjad. Keskuse juhtimine on läbipaistev ja kaasav, töötajad ja vabatahtlikud saavad aru oma rollist ja pädevus ning juhtimis – ja finantsprotsessidest. Töötajad on teadlikud eesmärkidest, motiveeritud ja rahul, mida mõõdetakse iga-aastaste arenguvestluste tulemustega.
Vabatahtlike tagasiside näitab, et nad teavad oma rolli ja Keskuse juhtimis- ja finantsprotsesse.
Oleme huvikaitses aktiivsed ja mõjusad. Poliitikakujundajad ja ühiskond laiemalt arvestavad meie arvamusega. Osaleme edukalt poliitikate kujundamises. Anname oma sisendi igale poliitikale ja eelnõule, mille osas on pädevus ja võimekus.
Kaardistatud ja sisse seatud pidev suhtlus oluliste valdkonna mõjutajatega Eestis.
Kasutame läbimõeldult kõiki sobivaid huvikaitsevahendeid, sealhulgas strateegilist hagelemist. Iga huvikaitse-eesmärgi saavutamiseks on plaan (sh kommunikatsiooniplaan) ja pädevad eestvedajad.
Oleme tuntud ja panustame inimõiguste edendamisse ka väljaspool Eestit. Panustame aktiivselt Euroopa, maailma ja teiste riikide inimõigustega tegelevate võrgustike ja organisatsioonide töösse.